IV

57
56

IJda Johanna HOENDEROP
geb Tiel 09.03.1823
ber
overl Tiel 30.09.1853
tr Tiel 14.03.1846
Hendrik van der HEIJDEN
geb Tiel 10.09.1822
ber Schrijnwerker
overl Rotterdam? na 1874 

 

Geboorteakte IJda Johanna HOENDEROP

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Tiel 10 mrt 1823 Deel 1 no 30

Heden den tienden der maand Maart een duizend acht honderd drie en twintig, des voormiddags om elf uren, is voor ons Mr. Cornelis Christiaan Van Lidth de Jeude, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente T I E L, provincie G E L D E R L A N D, verschenen Aleida Hiep, weduwe van Johan Philip Bok, Vroedvrouw, oud een en vijftig jaren, woonachtig in deze gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte, van eene dochter, welke Anna Maria Hoenderop Werkster alhier, oud twee en twintig jaren, op Zondag den negenden der maand Maart des jaars achttien honderd drie en twintig, des avonds ten halftien ure, ter wereld heeft gebragt, en aan welke zij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van IJda Johanna.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hermanus De Klein, Visscher oud acht en vijftig jaren, en van Frank Van Engelenberg, Visscher, oud negen en vijftig jaren, beide woonachtig in deze gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke wij, na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, nevens de Comparante en tweede getuige, verklarende de eerste getuige niet te kunnen schrijven.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van IJda Johanna Hoenderop
- Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties