X

c


1912

Leendert (Leen) den HOEDT
geb Overschie 10.01.1890
ber gezagvoerder bij de Kon. Rott. Lloyd, Rijkshavenmeester te Rotterdam
overl Rotterdam 23.08.1949
tr Rotterdam 13.09.1917
Plonia (Ploon) HOOGENBOEZEM
geb Schiedam 1889
overl Schiedam 17.02.1987Trouwakte Den HOEDT - HOOGENBOEZEM

bronnen:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1917 No 2736

Heden dertien September negentien honderd zeventien zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Leendert den Hoedt, oud zeven en twintig jaren, stuurman ter koopvaardij, geboren en wonende te Overschie, meerderjarige zoon van Hugo den Hoedt, oud drie en zestig jaren, winkelier en Adriana Buijs, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Overschie.
Plonia Hoogenboezem, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Schiedam, wonende alhier, doch binnen de laatste zes maanden te Schiedam, meerderjarige dochter van Jacob Hoogenboezem, oud zes en vijftig jaren, warmoezier en Elisabeth van der Most, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
De ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
De afkondigingen van dit huwelijk is alhier, te Overschie en te Schiedam onverhinderd geschied op een September dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Wouter Sterk, oud twee en dertig jaren, typograaf, wonende alhier, schoonbroeder van den echtgenoot en Hendrik Hoogenboezem, oud een en dertig jaren, landbouwer, wonende te Gouda, broeder van de echtgenoote.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

 

- Genealogie van Jacoba den Hoedt
-
Wazamar archief
- Genlias

Voor reacties