IX

22

23

gezin

1911

Hugo den HOEDT
geb Overschie 21.02.1854
ber arbeider, kruidenier
overl Overschie 27.05.1936
begr Overschie 30.05.1936 Alg Begraafplaats
tr Kethel en Spaland 21.11.1879
akte nr 8
Adriana BUIS
geb Vlaardingen 03.08.1859
ber kruidenierster
overl Overschie 29.08.1944


1911

Trouwen Den HOEDT BUIJS

bronnen

BS Kethel en Spaland 21.11.1879 akte nr 8

Op heden den eenentwintigsten November des jaars achttien-honderd-negenenzeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Kethel en Spaland verschenen, ten ende een huwelijk aan te gaan: Hugo den Hoedt, jongeman, oud vijfentwintig jaren, van beroep bouwknecht, geboren te Overshie en wonende alhier, meerderjarige zoon van Leendert de Hoedt en van Jacoba Bijsterveld, beiden overleden en Adriana Buis, jongedochter, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Vlaardingen, minderjarige dochter van Johannes Buis, zeeman, gedomicilieerd te Vlaardingen doch in de jare achttienhonderd zesenzestig naar buiten s lands vertrokken zonder orde op zijn zaken te hebben gesteld en is nimmer teruggekeerd, deshalve hij in de onmogelijkheid verkeert zijn toestemming tot dit huwelijk te verlenen, hetgeen door de bruid hare moeder in de hierna te noemen getuigen onder eede wordt bevestigd en van Katharina van der Weijden, werkster, wonende te Vlaardingen, hierbij tegenwoordig en verklarende hare toestemming tot dit huwelijk te verlenen.
De beide afkondigingen van dit Huwelijk hebben alhier zonder stuiting plaats gehad op den negenden en zestienden dezer maand, op welke dagen zij mede te Vlaardingen zijn geschied en ongehinderd afgeloopen.
En hebben de verloofden aan ons overlegd:
Extracten uit hunne geboorte akten,
Extracten uit de overlijdensakten van de ouders des bruidegoms.
Certificaat betreffende den afloop der afkondigingen te Vlaardingen.

trakte-22-23

Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de Huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen uitdrukkelijk met JA beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn, in tegenwoordigheid van:
Leendert van der Weijden, oud negenenvijftig jaren, torenkijker, Cornelis van t Hoff, oud vijftig jaren, barbier, Willem Brobbel, oud zevenentwintig jaren, timmerman en Doe van Leeuwen, oud vijfentwintig jaren, timmerman, allen te Vlaardingen woonachtig, zijn de eerstgenoemde oom der bruid en de overigen goede bekenden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing, onderteekend is door beide comparanten Bruidegom en Bruid en de getuigen, verklarende de moeder der bruid niet te kunnen schrijven, als hebbende het niet geleerd.

- Genealogie van Jacoba den Hoedt
-
Wazamar archief

bronnen:

- BS Schiedam
-
Genlias

 

Voor reacties