IX

22
23

Hugo den HOEDT
geb Overschie 21.02.1854
ber arbeider, kruidenier
overl Overschie 27.05.1936
tr Kethel en Spaland 21.11.1879
akte nr 8
Adriana BUIS
geb Vlaardingen 03.08.1859
ber kruidenierster
overl Overschie 29.08.1944

gezin

1911

Geboorteakte Hugo den Hoedt

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam [Overschie-Hogenban 1854 nr 12]

In het jaar een duizend achthonderd vierenvijftig den een en twintigsten der maand Februarij, is voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de Gemeente van Overschie en Hogenban verschenen: Leendert den Hoedt, oud drie en dertig jaren, arbeider, wonende alhier, Wijk vijf nummer 14, dewelke mij heeft verklaard dat op den eenentwintigsten dezer maand Februarij des morgens ten een ure, is geboren een kind van het mannelijk geslacht van Jacoba Bijsterveld zijne huisvrouw aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Hugo. De gemelde aangifte en verklaring is geschiedt in tegenwoordigheid van Floris Vuyk, oud een en zeventig jaren, Bode en Alexander Bolk, oud zevenentwintig jaren, kantoorbediende, beide wonende binnen deze gemeente, dewelke deze acte na voorlezing nevens mij hebben geteekend verklarende dat de vader niet te kunnen schrijven noch zijn naam teekenen.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Jacoba den Hoedt
-
Wazamar archief
- Genlias

Voor reacties