IV

56
57
--

gezin 1
gezin 2

Hendrik van der HEIJDEN
geb Tiel 10.09.1822
ber Schrijnwerker
overl Rotterdam? na 1874
tr 1 Tiel 14.03.1846
IJda Johanna HOENDEROP
geb Tiel 09.03.1823
ber huisvrouw
overl Tiel 30.09.1853
tr 2 na 1853
Metje SCHOOK
geb Tiel 03.06.1829
ber huisvrouw
overl na 1873

 

Trouwakte Van der HEIJDEN - HOENDEROP

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Tiel 14 maart 1846 no 5

Heden den veertienden der maand Maart achttienhonderd zes en veertig, zijn voor ons Mr. Carel Jan Adriaan Spiering, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente T I E L, Provincie Gelderland, op het Stadhuis verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan Hendrik van der Heijden, schrijnwerker, geboren en wonende te Tiel, oud drie en twintig jaren, meerderjarige zoon van wijlen Gerrit van der Heijden en van Josina Elsing, zonder beroep, wonende te Tiel, hierbij tegenwoordig en deszelver toestemming tot dit huwelijk gevende, ter eenre, en IJda Johanna Hoenderop, zonder beroep, geboren en wonende te Tiel, oud drie en twintig jaren, meerderjarige dochter van wijlen Anna Maria Hoenderop, ter andere zijde; van welk Huwelijk de afkondigingen op de Zondagen van den eersten en achtsten dezer maand alhier zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de Bruidegom en bruid aan ons overlegd, vooreerst: de acte van geboorte van den Bruidegom, waaruit blijkt dat hij den tienden September achttien honderd twee en twintig is geboren; ten tweede de acte van geboorte van de Bruid, waaruit blijkt, dat zij den negenden Maart achttien honderd drie en twintig ia geboren; ten derde de acte van overlijden van den vader des Bruidegoms waaruit blijkt, dat hij den tienden junij achttien honderd vier en veertig alhier is overleden; ten vierde de acte van overlijden van de moeder der Bruid, waaruit blijkt, dat zij den negenentwintigsten Januarij achttien honderd vijf en veertig is overleden; ten vijfde een certificaat wegens de voldoening door den Bruidegom aan de wet op de nationale militie.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van: Johannes Wilhelmus Elsing, oud zes en veertig jaren, Mandenmaker, Oom van den Bruidegom, Willem Hoenderop, oud vijftig jaren, Zakkendrager, Jan Hoenderop, oud acht en veertig jaren, Zakkendrager, en Gerrit Johannes van Weleij, oud vijf en twintig jaren, Besteller, alle wonende te Tiel. En is hiervan door ons deze acte opgemaakt, welke, na voorlezing, door de eerste en vierde getuigen nevens ons is geteekend; hebbende de bruidegom en Bruid, de moeder van de Bruidegom en de tweede en derde getuigen verklaard niet te kunnen teekenen.

 

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties