IV

a

Hendrik van der HEIJDEN
geb Tiel 1812
overl Tiel 10.10.1819

 

Overlijdensakte Hendrik Van der Heijden

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Tiel Overlijden No 85

Heden den elfden der maand October een duizend acht honderd en negentien, des voormiddags om tien uren, zijn voor ons Mr. Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude, Burgemeester en Ambtenaar van den burgerlijken Staat in de Gemeente van TIEL, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit van der Heijden, fruitverkooper, oud zes en veertig jaren, vader van de overledene en Hendrik van der Heijden, landman, oud vijf en vijftig jaren, Oom van den overledene beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand October des jaars achttienhonderden negentien, des morgens ten acht ure, in het huis No 44 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zeven jaren, is overleden Hendrik van der Heijden, geboren alhier, zoon van den eersten declarant Gerrit van der Heijden en deszelfs huisvrouw Josina Elsing.
Ons van deze verklaring verzekerd te hebbende, zoo hebben wij daarvan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, nevens de declaranten.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties