III

112
---


113

Gerrit van der HEIJDEN
geb Tiel 05.08.1773
ber fruitverkoper, landman
overl Tiel 10.06.1844
tr 1
Belia VOLKERS
geb
vader:
moeder:
ber huisvrouw
overl
tr 2 Drumpt 10.11.1812
Josina Hendrika ELSING
ged Utrecht 19.12.1784
ber huisvrouw
overl

gezin 1
gezin 2

Overlijdensakte Gerrit van der HEIJDEN

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Tiel 11 juni 1844 No 98

Heden den elfden der maand Junij achttien honderd vier en veertig, zijn voor ons Mr. Carel Jan Adriaan Spiering, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente T I E L, Provincie Gelderland, verschenen Teunis van den Berg, zakkendrager, oud vijftig jaren, en Arnoldus van Dam, schipper, oud veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand Junij des jaars achttien honderd vier en veertig, des voormiddags ten tien ure, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en zeventig jaren, is overleden Gerrit van der Heijden, landman, geboren en wonende alhier, vroeger gehuwd met wijlen Belia Volkers en laatst met Josina Elsing, zoon van wijlen Hendrik van der Heijden en Geertruida Loesje, in leven echtelieden.
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de aangevers verklaard niet te kunnen teekenen.

copy originele akte

 

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties