IV

56
57
--

Hendrik van der HEIJDEN
geb Tiel 10.09.1822
ber Schrijnwerker
overl Rotterdam? na 1874
tr 1 Tiel 14.03.1846
IJda Johanna HOENDEROP
geb Tiel 09.03.1823
ber  
overl Tiel 30.09.1853
tr 2 na 1853
Metje SCHOOK
geb Tiel 03.06.1829
ber
overl na 1873

gezin 1
gezin 2

Geboorteakte van Hendrik en Josina van der HEIJDEN

IV

d

Josina van der HEIJDEN
geb Tiel 10.09.1822
overl Tiel

-

bronnen:

Burgerlijke Stand (BS) Tiel 12 sept. 1822 Deel 10 no 94

Heden den twaalfden der maand September een duizend acht honderd twee en twintig, des voormiddags om elf uren, is voor ons Mr. Carel Jan Adriaan Spiering, Burgemeester en fungerende Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente T I E L, provincie G E L D E R L A N D, verschenen Gerrit van der Heijden, fruitverkooper, oud negen en veertig jaren, woonachtig in deze gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte, van een zoon en eene dochter, welke zijne huisvrouw Josina Elsing oud, acht en dertig jaren, op Dinsdag den tienden der maand September des jaars achttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten half twaalf ure, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Hendrik en Josina.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan van Rooij, fruitverkooper oud drie en zeventig jaren, en van Jan Bax, Kastelein, oud drie en veertig jaren, beide woonachtig in deze gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke wij, na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, nevens den Comparant en de getuigen.

copy originele akte

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties