VI

14
15

Marinus van der HEIJDEN
geb Rotterdam 03.09.1885
ber smid bij de Rotterdamsche Lloyd
overl Rotterdam 05.06.1969
tr Rotterdam 10.05.1916
Helena Francina KREIJT
geb Rotterdam 28.10.1887
ber huisvrouw
overl Poortugaal 18.01.1981
gecr Rotterdam-Zuid 22.01.1981

gezin

1968

Geboorteakte Marinus van der HEIJDEN

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1885 No 4273

Op heden den vijfden September achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Rotterdam, verschenen: Johanna Geertruida Ammania Vermenlengeboven Heinefeld, oud zevenenvijftig jaren, van beroep verloskundige wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den derden dezer des voormiddags ten drie ure, in een huis aan de Tuinderdwarsstraat alhier, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit: Geertruida Wijburg, zonder beroep, huisvrouw van Marinus van der Heijden, broodbakker, beiden wonende alhier welk kind zal genaamd worden Marinus.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van: Dirk Philippus Bunk, oud tweeenvijftig jaren, aan beroep Commies, wonende alhier en van Gerardus Lureman, oud zevenendertig jaren, van beroep Klerk wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons de aangeefster en de getuigen.

copy originele akte

 

- Genealogie van Marinus van der Heijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties