VII

4
5

gezin
fokke Abram Groen
1986

Fokke Abram GROEN
geb Zwollerkerspel 12.05.1919
ber Werktuig- en bouwkundig tekenaar, opzichter,
Stedebouwkundig tekenaar, technisch hoofdambtenaar van de provincie Utrecht
overl Beek (Lmb) 15.07.1993
gecr Arnhem 19.07.1993
crematorium Moscova
tr Rotterdam 29.03.1944
gesch Rotterdam 25.02.1976
Adriana Jacoba STERK
geb Rotterdam 26.10.1916
ber correspondente Nederlands, Duits, Frans en Engels;
stenotypiste en collationeerster Nederlands en Duits, dichteres
overl Amersfoort 17.11.1994
begr Amersfoort 21.11.1994
Alg begrpl ”Rusthof”


Adriana Jacoba Sterk
1986

Huwelijksaangifte Groen & Sterk

ot-4-5-1

Ondertrouw Groen & Sterk

ot-4-5

foto-ot-4-5

Trouwakte Groen & Sterk

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam No 792

Heden negen en twintig Maart negentienhonderd vier en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van Rotterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Groen, Fokke Abram, oud vier en twintig jaren, werktuigkundig tekenaar, geboren te Zwollerkerspel, wonende alhier, meerderjarige zoon van Groen, Andries, oud een en vijftig jaren, onderwijzer en Feenstra, Maria Hendrika, oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier en
Sterk, Adriana Jacoba, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Sterk, Wouter, oud acht en vijftig jaren, typograaf en den Hoedt, Jacoba, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
De ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen.
De afkondiging van dit huwelijk is alhier onverhinderd geschied op elf Maart dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander namen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigd beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
de Bok, Cornelis, oud acht en veertig jaren, bakker, wonende te Voorburg, oom van den bruidegom en Sterk, Albert Wouter, oud vier en twintig jaren, gemeenteklerk, wonende alhier, broeder van de bruid.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

bron:

St. Franciscuskerk der Vrije Katholieke Gemeente te Rotterdam

Kerkelijk huwelijk op Zondag 29 maart 1944.

Scheidingsinschrijving

bron:

BS Rotterdam No 792, aantekening 25 februari 1976

Blijkens akte, ingeschreven op heden, is ter zake van de nevenstaande akte vermelde huwelijk echtscheiding uitgesproken,
Rotterdam 25 februari 1976.
H. Scheurkogel.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties