VI

c

-

gezin
Andre-Groen-80
1940

Andries (André) GROEN
geb Rotterdam 01.09.1895
ber kantoorbediende, ondernemer,
schrijver
overl Helsinki (Finland) 13.09.1960
tr 1 Rotterdam 07.08.1918
gesch Rotterdam (uitspraak 03.09.1952) na inschrijving 21.04.1953
Anthonia van der Starre
geb Rotterdam 16.01.1895
ber
overl Poortugaal 24.08.1964

 

Trouwakte GROEN - Van der STARRE

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam No 2441
copy originele akte

Heden zeven Augustus negentien honderd achttien zijn voor mij, Ambtenaar van burgerlijken stand van Rotterdam, verschenen teneinde een huwelijk aan te gaan: Andries Groen, oud tweeentwintig jaren, kantoorbediende, geboren alhier, wonende te Hoorn, meerderjarige zoon van Andries Groen, oud achtenvijftig jaren voerman en Maria Cornelia Wichers, oud drie en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier en Anthonia van der Starre, oud drie en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Dirk van der Starre, winkelier en Magteltje Kleijbergen, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
De ouders van den bruidegom en de moeder van de bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven, terwijl die toestemming door den vader van de bruid werd verleend bij authentieke akte. De afkondigingen van dit huwelijk is alhier en te Hoorn onverhinderd geschied op zevenentwintig juli dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd af zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigenwaren tegenwoordig: Marinus Ivo, oud acht en dertig jaren en Gerardus Herscheid, oud zevenendertig jaren, beiden bediende en wonende alhier.
Waarvan akte, overeenkomstig de wet voorgelezen. De moeder van de echtgenoote verklaarde niet te kunnen schrijven, daarbij zulks niet heeft geleerd.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties