IV

32
33
--

gezin 1
gezin 2

1868

Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 18.09.1834
ber commandeur der zeilmakers
overl Hellevoetsluis 29.04.1879
tr 1 Vlissingen 29.10.1856
Hendrika de la HOUSSAIJE
geb Vlissingen 29.10.1834
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis 11.05.1871
tr 2 Hellevoetsluis 04.08.1871
Adriana Johanna Clasina van SAARLOOS
geb Dinteloord en Princeland 05.11.1838
aangiftedatum 5 november 1838 akte nr 71
“in het huis staande aan de Westzeide dezer dorpe Wijk B nr 29”

ber huisvrouw
overl
Hellevoetsluis 03.06.1915
aangiftedatum Hellevoetsluis 4 juni 1915 akte nr 25blanco-80-94


Trouwakte GROEN - De la HOUSSAIJE

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Gemeente Vlissingen 1856 nr 71

Heden den negenentwintigsten van den maand October des jaars duizend achthonderd zesenvijftig verschenen voor mij Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het Gemeentehuis Andries Groen, oud tweeentwintig jaren, wonende te Vlissingen, van staat ongehuwd, minderjarige zoon van Nicolaas Groen, van beroep zeilmaker, wonende te Vlissingen en van Eva Pieternella Vosseveld aldaar overleden, ter eene: en Hendrika de la Houssaije, oud tweeentwintig jaren, geboren te Vlissingen, van beroep zonder, wonende te Vlissingen, van staat ongehuwd, minderjarige dochter van Anna Cornelia de la Houissaije, zonder beroep, wonende alhier, te andere zijde: welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde
1 Op het door den aanstaanden Echtgenoot overlegde bewijs van voldoening aan de nationale Militie
2 Op de door ieder der aanstaande Echtgenooten, overlegde geboorte-acten
3 Op de mondelinge verklaring van de Vader van de aanstaande Echtegenoot en de moeder van de aanstaande Echtgenote hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het Huwelijk van hunne dochter toestemming geven
4 Op de door de aanstaande Echtgenoot overlegde doodacte van zijn moeder
5 Op de door den vader van de aanstaande Echtgenoot voor mij onder ede afgelegde verklaring, dat in de Geboorteacte van de aanstaande echtgenoot de naam zijne moeder abusievelijk is geschreven te zijn Pieternella Vossevelt die moet zijn Eva Pieternella Vosseveldt
6 Op de bewijzen van de gedane afkondigingen van het voorgenomen Huwelijk tusschen de aanstaande Echtgenooten gedaan in deze stad op de Zondagen van den negentiende en zesentwintigsten October achttienhonderd zesenvijftig zonder dat daar tegen eenige streiding is gebragt.
al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijksregister, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij, in naam der wet verklaard dat Andries Groen en Hendrika de la Houssaije door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al het welk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het Huwelijks Register dezes stad ingeschreven in tegenwoordigheid van
1
Bartholomeus Dyonisius de la Houssaije, oud zevenenzeventig, loodgieter
2 Andries van Vlaanderen oud achtendertig jaren, scheepmaker, bekende van de man
3
Abraham Groen, oud eenendertig jaren, timmerman
4
Jan Adrianus Groen, oud zevenentwintig jaren, scheepmaker, bekende van de vrouw, allen wonende te Vlissingen, getuigen ter dege door de belanghebbende gekozen.
En hebben na gedane voorlezing, de Echtgenooten, de vader van de man en de getuigen, deze acte met mij getekend hebbende, de moeder van de vrouw verklaart niet te kunnen tekenen als het schrijven niet geleerd hebbende.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties