IV

32
33
--

gezin 1
gezin 2

1868

Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 18.09.1834
ber zeilmaker
overl Hellevoetsluis 29.04.1879
tr 1 Vlissingen 29.10.1856
Hendrika de la HOUSSAIJE
geb Vlissingen 29.10.1834
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis 11.05.1871
tr 2 Hellevoetsluis 04.08.1871
Adriana Johanna Clasina van SAARLOOS
geb Dinteloord en Princeland 05.11.1838
aangiftedatum 5 november 1838 akte nr 71
“in het huis staande aan de Westzeide dezer dorpe Wijk B nr 29”

ber huisvrouw
overl
Hellevoetsluis 03.06.1915
aangiftedatum Hellevoetsluis 4 juni 1915 akte nr 25blanco-80-94

Trouwakte GROEN - Van SAARLOOS

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis Huw. No 26

In het jaar een duizend achthonderd een en zeventig den vierden augustus, zijn voor ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hellevoetsluis, Provincie Zuid-Holland, in het huis der gemeente in het openbaar, ten einde een huwelijk aan te gaan, verschenen: Andries Groen, Weduwnaar van Hendrika de la Houssaije, oud zeven en dertig jaren, Zeilmaker, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Nicolaas Groen, zonder beroep, wonende te Vlissingen en van Eva Pieternella Vossevelt, overleden, en Adriana Johanna Clasina Van Saarloos, oud twee en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Dinteloord en Princeland, en wonende alhier, meerderjarig, dochter van Gerard Van Saarloos, en van Janneke Krijger, beide overleden. Hebbende de comparanten aan ons overgelegd Hunne geboorte extracten, overlijdensextracten van de vorige echtgenoote van den comparant, en het bewijs van voldoening aan de ons op de nationale Militie door den comparant. Welke ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de aankondigingen binnen deze gemeente hebben plaatsgehad op zondag den drie en twintigsten en den dertigsten julij beide dezes jaars, en zonder stuiting zijn afgelopen. Dientengevolge hebben aan hun verzoek voldoende ieder der aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aan nemen tot man en vrouw, en of zij beloven getrouwelijk al de pligten te zullen vervullen, welke de wet aan het huwelijk verbindt. Hetwelk door hen ieder afzonderlijk toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij Ambtenaar voornoemd in de naam der wet verklaard dat Andries Groen en Adriana Johanna Clasina Van Saarloos, voornoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn. Al het vorenstaande is geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas Mol, oud twee en zeventig jaren, zonder beroep, Johannes Van Saarloos, oud twee en veertig jaren, Metselaar, Willem Hendrik Andriessen, oud twee en veertig jaren, Zeilmaker, en Gijsbert Kerseboom, oud twee en vijftig jaren, Scheepstimmerman. Wonende allen alhier, zijnde de eerste getuigen, Oom van den Comparant, de tweede getuige broeder van de Comparante, en de beide laatste getuigen niet verwant aan partijen. En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing geteekend met de Comparanten en de getuigen.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties