V

16


17

gezin

1926

Fokke Abram GROEN
geb Vlissingen 09.12.1862
ber timmerman, schrijver en vanaf 01.12.1903 bewaarder bij de Marinewerf te Hellevoetsluis
overl Voorburg 23.10.1940
begr Hellevoetsluis 26.10.1940
tr Hellevoetsluis 09.7.1891
Johanna Petronella TERWIEL
geb Brielle 02.11.1859
ber huisvrouw
overl Voorburg 11.09.1937
begr Hellevoetsluis 14.09.19371926

Trouwakte GROEN - TERWIEL

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis 1891 no 16

Op heden, den negenden Juli achttien honderd een en negentig, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Hellevoetsluis, in het Huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Fokke Abram Groen, oud achtentwintig jaren, van beroep schrijver, geboren te Vlissingen, wonende alhier, meerderjarig, zoon van Andries Groen en van Hendrika de la Houssaije, beiden overleden, en Johanna Petronella Terwiel, oud eenendertig jaren, zonder beroep, geboren te Brielle, wonende alhier, meerderjarig, dochter van Johannes Terwiel, van beroep rijksambtenaar en van Cornelia Johanna Knop, zonder beroep, beiden wonende te Schiedam.
De beide afkondigingen van dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier op Zondagen den achtentwintigsten Juni en den vijfden Juli dezes jaars
En hebben de comparanten aan Ons overlegd: hunne geboorte-akten; en overlijdens-akten van de ouders van den comparant.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot man en vrouw en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke de Wet aan het Huwelijk verbindt; hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van:
Bartholomeus Dijonisius Groen, oud vierentwintig jaren, van beroep zeilmaker, wonende alhier, broeder van den comparant, Marinus Groen, oud vijfentwintig jaren, van beroep kwartiermeester bij de marine, wonende alhier, neef van den comparant, Arie Florus Terwiel, oud drieendertig jaren, van beroep brandersknecht, wonende te Schiedam, broeder der comparante en Cornelis Leendert van Orselen, oud zevenendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Nieuw-Helvoet, niet verwant aan partijen, als getuigen.
En is hiervan door Ons opgemaakt deze akte, welke, na gedane voorlezing, door Ons is onderteekend met de comparanten en de getuigen.

-----------------------------
Kerkelijke inzegening

Deze vond plaats in de Hervormde Kerk te Hellevoetsluis den 9de Juli 1891 door de predikant ds. Teljer.

 

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties