IV

32
33
--

Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 18.09.1834
ber commandeur der zeilmakers
overl Hellevoetsluis 29.04.1879
tr 1 Vlissingen 29.10.1856
Hendrika de la HOUSSAIJE
geb Vlissingen 29.10.1834
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis 11.05.1871
tr 2 Hellevoetsluis 04.08.1871
Adriana Johanna Clasina van SAARLOOS
geb Dinteloord en Princeland 05.11.1838
aangiftedatum 5 november 1838 akte nr 71
“in het huis staande aan de Westzeide dezer dorpe Wijk B nr 29”

ber huisvrouw
overl
Hellevoetsluis 03.06.1915
aangiftedatum Hellevoetsluis 4 juni 1915 akte nr 25

gezin 1
gezin 2

1868

Overlijdensakte Andries Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis nr 32

In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den dertigsten der maand April zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hellevoetsluis, Provincie Zuidholland, verschenen:
Arie Roos oud achtendertig jaren, van beroep Lijkbedienaar, wonende alhier en Antonie de Wilde oud eenendertig jaren, van beroep Secretaris wonende alhier welke ons verklaard hebben, dat op den negenentwintigsten , des namiddags ten halfacht ure, binnen deze Gemeente is overleden Andries Groen, oud vierenveertig jaren van beroep zeilmaker, geboren alhier, den achttienden September achttienhonderdvierendertig, wonende alhier, Weduwnaar van Hendrika de la Houssaije, thans gehuwd met Adriana Johanna Clasina van Saarloos, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Nicolaas Groen, zonder beroep, wonende te Vlissingen en van Eva Pieternella Vossevelt, overleden.
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt en na voorlezing geteekend met de aangevers.

copy originele akte

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties