I

256
257---

gezin 1
gezin 2

Yke Fokkes GROEN
ged Het Meer ca 1735 (Fr)
ber arbeider, timmerman
overl Oudeschoot 04.01.1815
tr 1 Oudeschoot 19.09.1762
Geesjen Egberts
geb Oudeschoot
overl Oudeschoot 1765
tr 2 Oudeschoot 18.11.1770
Trijntje Hendriks BAKKER
geb Olde Holtpade
overl voor 1811

 

Overlijdensakte Yke Fokkes Groen

bronnen: Rijks Archief Leeuwarden SCO KNIJ 1812-1816

copy originele akte

In het jaar een duizend acht honderd en vijftien, den zesden dag der maand januarij, zijn voor ons Schout, Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van De Knijpe, Provincie Vriesland, gecompareerd Roel Annes Bosma, Slager, oud vijf en vijftig jaren, en Hans Hendriks Woudstra, arbeider, oud dertig jaren, beide geburen, welke ons verklaard hebben, dat Yke Fokkes Groen, weduwnaar, in leven Timmerman, wonende te Oudeschoot, nalatende twee kinderen en twee ouderloze kinds kinderen, in de ouderdom van omstreeks tachtig jaren, op den vierden dag der maand januarij des na de middags ten elf uren, in de huizinge No 44, te Oudeschoot, is overleden; en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.

 Copy originele akte


-
Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties