IV

d

Fokke Abram GROEN
geb Hellevoetsluis 19.03.1823
ber zeilmaker
overl Vlissingen 04.04.1844
tr Vlissingen 04.10.1843
akte nr 44
Elisabeth BAAN
geb Vlissingen 1822
ber huisvrouw
overl Vlissingen 25.08.1862
akte nr 190

gezin

Overlijdensakte Fokke Abram Groen

bronnen: Burgerlijke Stand (BS) Vlissingen 1844 nr 94

Heden den vijfden van de maand april des jaars duizend acht honderd vier en veertig, verschenen voor mij Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen, provincie Zeeland Johannes Meskert oud zevenenvijftig jaren, van beroep Lijkdienaar, wonende te Vlissingen geen bloedverwant van de overledene alsmede Jeremias de Landmeter oud dertig jaren, van beroep scheepstimmerman, wonende te Vlissingen zwager van den overledene, welke mij hebben verklaard dat op den vierden van de maand april des jaars achttien honderd vier en veertig, binnen den Stad Vlissingen te negen ure, des voormorgens is overleden Fokke Abram Groen, oud een en twintig jaren, geboren te Hellevoetsluis, van beroep zeilmaker, wonende te Vlissingen, echtgenoot van Elisabeth Baan, particuliere, mede te Vlissingen woonachtig.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties