IV

g

Leentje GROEN
geb Hellevoetsluis 27.03.1831
overl Vlissingen 26.03.1894
tr Vlissingen 16.12.1863
akte nr 79
Johannes de HEER
geb Vlissingen 04.04.1827
ber Scheepstimmerman 1e klasse
overl Vlissingen 29.10.1902

 

Geboorteakte Leentje Groen

bron:

Burgerlijken Stand (BS) Hellevoetsluis 1831 No 57

In het jaar een duizend acht honderd een en dertig den zeven en twintigsten der maand augustus, des voormiddags ten negen ure is voor ons P. E. Kolij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hellevoetsluis, verschenen Nicolaas Groen, oud drie en dertig jaren, Kommandeur bij de Marine, wonende in het huis No 84, welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Eva Pieternella Vosseveld binnen deze Gemeente op den zeven en twintigsten augustus des morgens ten een ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Leentje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannis Marinus Kans, oud zes en twintig jaren, plaatselijke bode, en van Frans Hendriks Schadee, oud twee en veertig jaren, agent van policie wonende beiden alhier.
Na gedane voorlezing hebben de declaranten en de getuigen deze met ons onderteekend.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias
 

Voor reacties