V

e

Bartholomeus Dijonisius (Bart) GROEN
geb Vlissingen 07.10.1866
ber zeilmaker
overl Nieuw Helvoet 02.09.1952
begr Hellevoetsluis 06.09.1952
tr Heenvliet 13.11.1891
akte nr 6
Jannetje KOEKENDORP
geb Heenvliet 18.05.1873
akte nr 29
ber huisvrouw
overl
Nieuw Helvoet 04.03.1955
begr Hellevoetsluis 07.03.1955

foto-32e
ca 1950

Geboorteakte Bartholomeus Dijonisius Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Vlissingen 1866 No 768

Heden den achtsten van de maand October des jaars duizend acht honderd zes en zestig, verscheen voor mij wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente  Vlissingen, Provincie Zeeland, Andries Groen, oud tweeendertig jaren, van beroep Zeilmaker, wonende te Vlissingen, dewelke mij heeft verklaard, dat op den zevenden van de maand October des jaars achttien honderd zes en zestig, des morgens te half een ure, binnen deze Stad, in het huis wijk H nommer twee honderd achtendertig, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever, en van Hendrika de la Houssaije, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Bartholomeus Dijonisius.
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van
Nicolaas Groen, oud achtenzestig jaren, van beroep Zeilmaker, wonende te Vlissingen, en van Coenraad Kries, oud eenenvijftig jaren, van beroep Bewaarder bij de Marine, wonende te Vlissingen, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias
 

Voor reacties