V

b

Andries GROEN
geb Vlissingen 26.07.1860
ber timmerman, beddenmaker
overl Rotterdam 11.05.1938
tr Rotterdam 05.08.1891
akte nr 894
Maria Cornelia WICHERS
geb 's-Gravenhage 01.02.1865
ber huisvrouw
overl Amsterdam 22.04.1958
begr Rotterdam 26.04.1958
, begr.plaats “Crooswijk”

gezin

1921

Geboorteakte Andries Groen

bronnen:

Burgerlijke Stand (BS) Vlissingen 1858-1860 No 211
originele akte

Heden den zesentwintigsten van de maand Julij des jaars duizend acht honderd zestig verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen, Provincie Zeeland, Andries Groen, oud zesentwintig jaren, van beroep zeilmaker, wonende te Vlissingen, dewelke mij heeft verklaard, dat op den zesentwintigsten van de maand Julij des jaars achttien honderd zestig, des morgens te vier ure, binnen deze Stad, in het huis wijk 16 nommer twee honderd zesendertig, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever, en van Hendrika de la Houssaije, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, aan welk kind hij verklaard te geven de voornaam van Andries.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van
Nicolaas Groen, oud eenenzestig jaren, van beroep Baas zeilmaker, wonende te Vlissingen, en van Coenraad Kries, oud vierenveertig jaren, van beroep Bewaarder bij de Marine, wonende te Vlissingen, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias
 

Voor reacties