V

a-
-

-

Nicolaas Abraham GROEN
geb Vlissingen 10.02.1858
ber
overl Rotterdam? Voor 1917
tr 1 Hellevoetsluis 25.02.1881
akte nr 5
Cornelia de RUITER
geb Hellevoetsluis 1863
ber huisvrouw
overl voor 00.08.1885
tr 2 Hellevoetsluis 29.08.1885
akte nr 24
Arendje KAMERLING
geb Nieuwe Tonge 1850
ber huisvrouw
overl
Arendje Kamerling is weduwe van Arie Bastiaan Visser
tr 3 Rotterdam 31.05.1899 akte nr 904
Margaretha Cornelia MULDER
geb Amsterdam 1859
ber huisvrouw
overl

gezin 1
gezin 2
gezin 3

Geboorteakte Nicolaas Abraham Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Vlissingen 1858-1860 No 41

Heden den elfden van de maand Februarij des jaars duizend acht honderd acht en vijftig verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen, Provincie Zeeland, Andries Groen, oud drieŽntwintig jaren, van beroep zeilmaker, wonende te Vlissingen, dewelke mij heeft verklaard, dat op den tienden van de maand Februarij des jaars achttien honderd acht en vijftig, des avonds te elf ure, binnen deze Stad, in het huis wijk H nommer twee honderd achtendertig, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever, en van Hendrika de la Houssaije, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, aan welk kind hij verklaard te geven de voornaam van Nicolaas Abraham.
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van
Nicolaas Groen, oud negenenvijftig jaren, van beroep zeilmaker, wonende te Vlissingen, en van Coenraad Kries, oud tweeenveertig jaren, van beroep zeilmaker, wonende te Vlissingen, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias

Voor reacties