IV

36
37

gezin
foto36-80.gif

Robijn Wiebes FEENSTRA
geb Wijckel 05.09.1821
ber veehouder, landman
overl Hemelumer Oldeferd 19.05.1909
tr Gaasterland 12.05.1847
Symentje Johannes WIJERSTRA
geb Nijemirdum 02.07.1826
ber boerin
overl Doniawerstal 13.02.1869

 

Trouwakte Feenstra - Wijerstra

bron:

Burgerlijken Stand (BS) der grietenij Gaasterland Huw. 1847 nr 15.

In het jaar Een duizend acht honderd zevenenveertig, den twaalfden dag der maand Mei zijn voor ons Grietman Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Grietenije Gaasterland Provincie Vriesland, gecompareerd: Robijn Wybes Feenstra, oud vijfentwintig jaren, geboren te Wijckel, van beroep boerenknecht wonende te Harich, meerderjarige zoon van Wybe Douwes Feenstra, timmerman, wonende te Oudemirdum, en van Grietje Robijns de Jong in leven boerin gewoonde hebbende en overleden te Oudemirdum echtelieden in der tijd, eerst gemelde mede verschenen en zijne vaderlijke toestemming gevende.
En Symentje Johannes Wyerstra, oud twintig jaren, geboren te Nijemirdum, van beroep boerenmeid, wonende te Harich, minderjarige dochter van Johannes Lijkeles Wijerstra en Minke Sijmens Visser in leven landbouwer echtelieden gewoond hebbende en overleden te Nieuwemirdum. Kleindochter van vaderszijde van Lyckle Luitjens Wierstra en Imkjen Johannes in leven landbouwer echtelieden gewoond hebbende te Sondel, en van moederszijde van Sijmens Tjerks Visser in leven boer gewoond hebbende en overleden te Uitwellingerga en van Rinske Sjoukes Visser zonder beroep wonende te Uitwellingerga, laatst gemelde mede verschenen en hare grootmoederlijke toestemming gevende.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen op Zondagen den tweeden en negenden dezer maand Mei telkens des middags ten twaalf uren geen in deze bedreigde zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de Comparanten tot dat einde ons overlegd:
Ten eersten: de uittreksels uit de geboorte akten der aanstaande echtgenooten.
Ten tweeden: de uittreksels uit de overlijdensakten van de moeder van de aanstaande echtgenoot en van de ouders benevens der grootvader en der grootmoeder van vaderszijde der aanstaande echtgenoote.
Ten derden: het bewijs dat de huwelijks afkondigingen in deze Grietenij zonder stuiting zijn afgeloopen.
Waarvan wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander wederkerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der Wet verklaard dat Robijn Wybes Feenstra en Symentje Johannes Wyerstra bovengenoemd door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al het welk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Harmen Obbes Bosma oud eenenvijftig jaren en Jurjen Johannes ten Brink, oud acht en dertig jaren, beide veldwachters. Wijbe Tietema oud acht en dertig jaren klerk alle drie wonende te Balk en van Willem Tjietjes Roskam oud vijf en veertig jaren veldwachter wonende te Wijckel, geene bloed of aanverwanten van de echtgenooten voormeld welke deze akte met de echtgenooten en den vader van den echtgenoot nevens Ons na gedane voorlezing hebben geteekend verklarende de grootmoeder der echtegoote tot tekenen verzocht dit niet te kunnen.

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties