II

 

gezin 1
gezin 2

Piebe Andries BOSMA
geb 1800
vader: Andries Piebes Bosma
moeder:
Aaltje Jans
ber Schoenmaker en leerlooier
overl
Sloten 09.02.1876
aangiftedatum 12 februari 1876, akte nr. 2
tr
Sloten 24.05.1823 akte nr 3
Feikjen Klazes LANGERAAP
geb 1802
vader: Klaas Jelles Langeraap
moeder:
Munkjen Hendriks de Vries
ber
overl
Sloten 30.08.1826
aangiftedatum 1 september 1826, blad nr. 16
tr 2
Sloten 01.03.1829 akte nr 4
Grietje Hendriks BREEMER
geb
vader:
moeder:

ber
overlGezin BOSMA - LANGERAAP

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Andries Piebes BOSMA
geb Sloten 27.07.1824

aangiftedatum 28 juli 1824, akte nr. 22
ber schoenmaker
overl Sloten 15.01.1864
aangiftedatum 15 januari 1864, akte nr 2
tr Sloten 14.05.1852
akte nr. 5
Akke Wiebes FEENSTRA
geb (Wijckel) Nijemirdum 20.02.1818
aangiftedatum 21 februari 1818, akte nr. 16
ber
overl Sloten 02.05.1885

gezin

III

b

Feikjen BOSMA
geb Sloten
27.08.1826
aangiftedatum 28 augustus 1826, akte nr. 18
ber

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
- Tresoar

Voor reacties

 

 

Notarile archieven

Uit dergelijke akten haalt men veel informatie over een familie. Zoals de juiste voor en achternamen. De beroepen en welke gebeurtenissen met welke relaties.

 

jaar

plaats

notaris

akte

1850

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007019 repertoirenrs. 20 en 21 d.d. 20 maart 1850
Provisionele en finale toewijzing

Betreft de verkoop van zathe en landen te Sloten en Oosterzee, koopsom fl. 22.639

- Baukje Baukes Visser, weduwe van Douwe Lubberts en Arjen Beerends Tijsseling te Sloten als verkoper
- Douwe Douwes Visser, werkman te Sloten als verkoper
- Bauke Harings Nauta, beurtschipper te Sneek als verkoper, tevens als curator over Baukje Baukes Visser en voogd over Baukje en Pietertje Nauta
- Haring Dooitjes Nauta, in leven gehuwd met Jitske Douwes Visser, erflaters
- Bote Waltes de Vries, gehuwd met Liesbert Harings Nauta, landbouwer te Wijckel als verkoper
- Jan Pieters van der Goot, in leven gehuwd met Neeltje Arjens Tijsseling en vader van Arjen, Pieter en Jitske van der Goot als erflater
- Piebe Andries Bosma
, schoenmaker en leerlooier te Sloten als toeziend curator
- Jolle Dooitjes Nauta, landbouwer te Grouw als toeziend voogd
- Sytze Beerends Tijsseling, werkman te Wijckel als toeziend voogd

Betreft de koop van zathe en landen, koopsom fl. 22.639

- Jan Hendriks Schutter, rentenier te Wijckel als koper
- Gerrit Melcherts Vogelzang, koopman te Mirns en Bakhuizen als koper
- Piebe Andries Bosma
, schoenmaker en leerlooier te Sloten als koper
- Wiebe Annes Vogelzang, landbouwer te Ypecolsga als koper
- Harmen Jans Bergsma, boer te Mirns en Bakhuizen als koper
- Andries Jans Bergsma, boerenknecht te Oudemirdum als koper
- Ynte Gerrits Kingma, winkelier te Mirns en Bakhuizen als koper
- Bauke Harings Nauta, schipper en koopman te Sneek als koper, tevens als curator over Baukje Baukes Visser
- Baukje Baukes Visser te Sloten als koper
- Jelle Rintjes Landman, boer te Tjerkgaast als koper

Betreft zathe en landen, kapitaal fl. 22.639

- Pieter Zijlstra, boer te Sloten als borg