IV

36
37

Robijn Wiebes FEENSTRA
geb Wyckel 05.09.1821
ber veehouder, landman
overl Hemelumer Oldeferd 19.05.1909
tr Gaasterland 12.05.1847
Symentje Johannes WIJERSTRA
geb Nijemirdum 02.07.1826
overl Doniawerstal 13.02.1869

gezin

Geboorte Robijn Wybes Feenstra

bron:

- Burgerlijken Stand, Provincie Vriesland, Arondissement Sneek, Grietenije Gaasterland.
- Geboorten 1821.

In het jaar Een duizend acht honderd en eenentwintig, den vijfden der maand September is te Wijckel uit Wybe Douwes Feenstra, Timmerman en Grietje Robijns de Jong deszelfs huisvrouw geboren een kind van het mannelijk geslacht genaamd Robijn.

Uittreksel Burgerlijke Stand, wat diende als bijlage van de huwelijksakte

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties