V

e


1901

Aukje Jans DOUMA
geb Anjum 11.05.1863
overl Schiermonnikoog 13.01.1957
tr Anjum 27.12.1901
Leendert Hendrik POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 18.01.1858
ber zeeman, stuurman, badmeester, strandopzichter, dorpsomroeper
overl Schiermonnikoog 30.04.1936

Geboorteakte Aukje Jans Douma

bron:

Burgelijke Stand Oostdongeradeel 1863 blad nr 35

In het jaar duizend acht honderd drie en zestig, den twaalfden dag der maand Mei is voor ons Fredrik Cornelis Andrea, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Oostdongeradeel, Provincie Friesland, gecompareerd: Jan Gerbens Douma, oud vijfendertig jaren, van beroep Bakker, wonende te Anjum.
Welke ons verklaarde dat op den elfden dezer maand des voormiddags ten halftwaalf ure te Anjum een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne huisvrouw Trijntje Jacobs Eisenga, zonder speciaal beroep, wonende aldaar, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Aukje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Hendriks Graalman, oud drieenveertig jaren Kijkveldwachter, wonende te Anjum en Louis Bouma, oud negenentwintig jaren Klerk wonende te Metslawier, waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons den declarant en de getuigen is geteekend.

 Copy originele akte

 

 

- Genealogie van Aukje Jans Douma
- Wazamar archief

Voor reacties