Gebeurtenissen in en rond een familie Groen

 

 

- Chronologie -

- Genealogie -

 

1737 - 1815

1815 - 1883

1883 - 1939

1939 - 1964

1964 - heden

 

 

De oudst bekende voorvader van de hier bedoelde familie Groen is Yke Fokkes, geboren rond 1737 te Het Meer. Hij verdiende de kost als arbeider en later als timmerman. 250 jaar later werd Marit Groen geboren op 18 december 1987 te Utrecht. Dit gegeven werd het idee om de gegevens van deze familie in een chronologische volgorde te plaatsen..

 

Hellevoetsluis, Westkade 28

 

De “tekst” van deze gebeurtenissen zijn geschreven door Nicolaas Groen in de familiebijbel en vrijwel letterlijk overgenomen. Hier en daar aangevuld en waar nodig aangepast.
De
blauwe (aanklikbare) tekst verwijst naar meer informatie.

 

Datum

Gebeurtenis

Bronnen

 

22 december 1883

N.A. Groen Onze vader overleden den 22e  december 1883 in den ouderdom van 85 jaren en 3 maanden.
Begraven den 26e December park No 2 te Vlissingen.” Zie Noot

 

 

1883

“Deze Bijbel is ons geworden in tegenwoordigheid van hunnen Broeders en Zuster in het jaar 1883. Aan mij hunnen Zwager Johannes de Heer, en Echtgenote Leentje geboren Groen.
Johannes de Heer geboren den 4e April 1827. En in het Huwelijk getreden den 16 December 1863 met Leentje Groen geboren den 27e Augustus 1831”

 

 

8 augustus 1885

“Ten onze huize (Hellevoetsluis, Westkade 28) overleden de pleegvader mijner vrouw, Johanna Petronella Groen geb. Terwiel, en wel: Johannes Cornelis Steijvers van Orselen dan 8 aug 1885 oud 68 jaar”

 

 

29 augustus 1885

Nicolaas Abraham Groen huwt Arendje Kamerling den 29e Augustus 1885 te Hellevoetsluis.

 

 

16 julij 1886

Pieternella Adriana Johanna Groen overleden den 16e Julij 1886 te Vlissingen.

 

 

8 december 1887

Jan Adrianus Groen overleden den 8e december 1887 te Amsterdam.

 

 

16 januarij 1888

Adriana Groen overleden den 16e januarij te Nieuwe Diep.

 

 

9 februari 1889

“Hoogste tot nu toe bekende waterstand; nog 3 centimeter hooger dan den vloed van 1825.
In de achterkamer braken de kanabuizen op van het riool, doch eer het water op de vloer kwam, ging het zakken; dit alles ging gepaard met een gruwelijken NW storm, boomen werden ontworteld en de pannen vlogen van de daken”.

 

 

11 april 1889

Maria Hendrika Feenstra geboren op 11 april 1889 te Helder.

 

 

5 augustus 1891

Andries Groen huwt Maria Cornelia Wichers den 5e Augustus 1891 te Rotterdam.

 

 

9 julij 1891

Fokke Abram Groen huwt Johanna Petronella Terwiel den 9e julij 1891 en daarop direct Kerkelijk ingezegend door ds D.H. Teljer te Hellevoetsluis. 

 

 

 

NHKerk-Hellevoetsluis-19601960
Hellevoetsluis, Raadhuis en de Nederlands Hervormde Kerk

 

 

13 november 1891

Bartholomeus Dijonisius (Bart) Groen huwt Jannetje Koekendorp den 13e November 1891 te Heenvliet.

 

 

20 april 1892

Hendrika Adriana Johanna Groen geboren den 20e April 1892 te Rotterdam.

 

 

27 april 1892

Andries Groen geboren op 27 april 1892 te Hellevoetsluis.

 

 

15 november 1893

Johan Groen geboren den 15e November 1893 te Rotterdam.

 

 

26 Maart 1894

Leentje Groen overleden 26 Maart 1894 te Vlissingen Aagje Dekenstraat 12. In den ouderdom van 63 jaar en 7 maanden.”

 

 

6 juni 1894

Johanna Petronella (Jo) Groen geboren den 6e Juni 1894 te Hellevoetsluis.”

 

 

22 december 1894

“Hellevoetsluis. Buitengewoon hooge waterstand, de hoogste tot nu toe bekend, nog 18 centimeter hooger dan de vloed van 1889, gepaard met hevige NW storm; midden in de dode tijden. Het water moest om 11 uur zakken, doch rees tot 2 uur ’s nachts. Om één uur kwam het over de vloedplank en traande door de voorramen; door de Nieuwstraat kwam het in de schuur en zo op de plaats. Door mij werd op de plaats een noodplank gemaakt, die een poosje weerstand bood doch spoedig kwam het er overheen en liep zo in de kelder.
In de achterkamer spoot het water als een fontein door de vloer, in de hoogte.
Toen het water in de achterkamer, die lager als de andere kamers lag, een hoogte bereikt had van 30 centimeter begon het buiten te zakken tot onze grote vreugde.
De angst van onze blinde pleegmoeder de weduwe van J. C. Steijvers van Orselen was niet te beschrijven. Toch kwamen wij er door Gods Goedheid bijzonder af, Heer daarvoor dank.
Al onze buren hadden naar de bovenverdieping moeten vluchten. Op de Oostkade was de verwoesting enorm, binnenmuren ingestort, en bij vele dreef een piano of orgel door de kamer.”

 

 

1 september 1895

Andries Groen geboren den 1e September 1895 te Rotterdam.”

 

 

28 mei 1897

16-1897-1

Fokke Abram Groen het Insigne “Nederlandsch Jongelingsverbond” ontvangen te Utrecht op 28 mei 1897.

16-1897

 

 

foto:
Richter & Landsman
Anna Paulownastr 35
’s Gravenhage

 

 

19 augustus 1897

Gerard Groen huwt Lena Klop den 19e Augustus 1897 te Hellevoetsluis”

 

 

31 mei 1899

Nicolaas Abraham Groen huwt Margaretha Cornelia Mulder den 31e Mei 1899 te Rotterdam.

 

 

7 december 1900

“Dezen Bijbel werd door mijn Grootvader N.A. Groen geschonken aan mijn oom J. de Heer gehuwd zijnde met wijlen Leentje Groen, onder voorwaard dat na zijn dood dezen bijbel zou overgaan in handen van F.A. Groen zoon van Andries Groen, gestorven 29 april 1879 en dezen bijbel steeds in de familie zou blijven van hen die de naam Groen dragen, namelijk in de stamboom van bovengenoemde N. A. Groen.
Ondergeteekende dezen Bijbel cadeau gekregen hebbende van mijn oom J. de Heer voegt hieraan toe, dat dezen Bijbel steeds moet overgaan op den oudsten zoon der familie Groen, mits deze, dezen Bijbel waardig is en begeert dit boek te eeren als het boek der Boeken. Is dit niet het geval, dan zal het overgaan in handen van de tweede zoon enz, enz.
Komt het voor dat één mijner nakomelingen in de rechte lijn geen zonen maar dochteren heeft, zo zal deze bijbel overgaan in eene zijlinie, de oudste in jaren, altijd diegene die beloofd voor God en menschen dit Boek als Gods eeuwig blijvende Woord te eeren.
Ik heb dezen wensch van mijn Grootvader hier neergeschreven, nadat ik dezen bijbel zoveel mogelijk hersteld heb, en dezen wensch volvoerd, en plaats degenen die na mij komen voor de verplichting, om aan de beschikkingen hierboven omschreven nauwkeurig uitvoering te geven, dan zullen Gods zegeningen in Jezus Christus in ruime maten op he neer dalen, dit is de wensch en bede van 

F.A. Groen

Gedaan te Hellevoetsluis den 7e december 1900

PS Mocht het zijn dat geen der mannelijke nakomelingen deze Bijbel waardig zijn, dan moet Hij eigendom worden van mijn dochters.”

NOOT:
Waarom Fokke Abram Groen de letter A plaatst tussen de N en Groen van Nicolaas Groen, weet ik niet. Volgens zijn dochter
Johanna was Nicolaas Abraham Groen de volledige naam van haar vaders grootvader.
In akten van geboorte, huwelijk en overlijden van Nicolaas Groen en door hem geschreven brieven komt deze tweede voornaam niet voor.
Waarschijnlijk ging Fokke Abram ervan uit dat zijn oudste broer naar zijn grootvader is genoemd, die dan ook Nicolaas Abraham Groen heette.

Walter Andreas Groen

 

 

1901

“Deze Bijbel ontvangen van Johannes de Heer als blijvende in de familie Groen in 1901 van Schipper Hackenkruger, die hem moest bezorgen bij F.A. Groen Westkade 28 te Hellevoetsluis.
Hackenkruger was schipper op het landsvaartuig.”

 

 

30 october 1902

Johannes de Heer overleden den 30 October 1902 in den ouderdom van 75 jaar 6 maanden en 26 dagen te Vlissingen, Aagje Dekenstraat.”

 

 

1 december 1903

Fokke Abram Groen bewaarder van de Marine Werf te Hellevoetsluis”

 

 

17 juli 1904

gezin-groen-terwiel
Hellevoetsluis Westkade 28, 17 juli 1904, achter in de tuin.

Linksvoor Jo (
Johanna Petronella Groen), voor Cor (Cornelia Johanna Groen), rechtsvoor Andries (Andries Groen); achter met Goudse pijp, Fokke (Fokke Abram Groen), rechts achter de struiken Jo (Johanna Petronella Terwiel)

 

 

6 november 1910

“Hellevoetsluis. Hevige brand op de Marinewerf. Zaterdag op zondagnacht te 1 ure ontdekt. Toen stond de Takelaarwerkplaats reeds in lichte laaie die met andere magazijntjes en bergplaatsen tot den grond afbranden over een lengte van ca 100 meter. Nooit plaats gehad. Door Gods Goedheid gezegend afgelopen, daar de kruithuizen brandvrij werden gehouden.”

 

 

1 augustus 1914

“Mobilisatie van leger en vloot Groote Europeesche oorlog Vreezelijke toestand in België en elders. De heere zij met ons en leere ons volk tot hem weerkeere.”

 

 

2 januari 1915

“Hellevoetsluis. Op heden den 2 januari 1915 gelast ondergeteekende dan deze Bijbel na mijn dood het eigendom zal zijn van mijn zoon Andries. Mocht die overleden zijn komt hij in eigendom aan zijn mannelijke nakomelingen. Heeft hij die niet, dan vervalt deze Bijbel aan mijne dochters Johanna of Cornelia mits hij of zij staat op bovengenoemde grondslag, Jo heeft de eerste recht daarna Corij”.

 

 

16 januari 1916

“Hellevoetsluis. Weder zulk hoog water als in 1894 onder dezelfde omstandigheden, doch 10 cm lager. Groote overstroming in Noord-Holland boven het IJ en andere polders aan de Zuiderzee, daar de zeedijken doorbraken. Den Heere bewaarde ons weder als altijd voor zwaardere rampen”.

 

 

29 juni 1916

Andries Groen huwt Maria Hendrika Feenstra op 29 juni 1916 te Hellevoetsluis.

 

 

6 augustus 1916

“Algemeene bededag in de kerken om de vrede. Nog steeds vreeselijke veldslagen en broedermoord”.

 

 

november 1918

“Wapenstilstand en later vrede. Duitschland en zijn bondgenoten verloren.”

 

 

12 mei 1919

Fokke Abram Groen geboren den 12e mei 1919 te Zwollerkerspel.

 

 

18 februari 1921

Renske Groen geboren den 18e februari 1921 te Nieuw-Helvoet.

 

 

1 mei 1923

Fokke Abram Groen door maatregelen van bestuur eervol ontslagen als meer dan voldoende dienstjaren hebbende met F 1547, - jaars.”

 

 

1 januari 1924

foto-16-1928

Fokke Abram Groen hoopt te gedenken dat hij 25 jaren achtereenvolgend ouderling der Ned. Herv. (gereformeerde) Gemeente was. Op die datum was hij ook voor de kerk werkzaam als ca 20 jaar notabele en 13 jaar kerkvoogd , bovendien 18 jaar lid van het Classicaal Bestuur van Brielle en 7 jaar secundus lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland.
Om gezondheidsredenen moest hij den arbeid op Zondagschool en Jongeling – Vereniging wat praktisch werk betreft, zeer vroeg laten varen en dankt God die voor hem dat werk lust en kracht gaf.”

 

 

22 januari 1926

Johanna Petronella Groen geboren den 22e januari 1926 te Rotterdam.

 

 

25 november 1928

“Hellevoetsluis. Zeer hoogen vloed 15 cm lager dan in 1894. Het stond nu onder tegen de raamdorpels. Het putje van de waterleiding stond vol van grondwater dat we evenwel met scheppen voor konden houden zoodat geen water op de vloer kwam in de kamers. Een tiental dagen achtereen waren het vreeselijke Z tot ZW stormen, doch nu was er zondag op maandagnacht een ontzettende storm uit het NW. Wederom was het onze trouwen God die bewaarde en ons lust, gezondheid en kalmte gaf om te doen wart nodig was. De meesten der Kade bewoners hadden veel water in huis en veel schade aan meubilair.”

 

 

27 november 1930

“Hellevoetsluis. Plotselinge vloed. In 20 minuten tijds was het water op de kant en op de stoep. In het water staande de afsluiter dichtdraaiende en daarna met Jo de plank gesmeerd. ’s Morgens om 6 uur stond het water nog 30 cm tegen de plank.”

 

 

20 januari 1932

Johanna Petronella (Jo) Groen huwt Cornelis (Cees) De BOK op 20 januari 1932 te Hellevoetsluis.

 

 

5 november 1932

Antonia (Tonny) de BOK geboren te Hellevoetsluis op 5 november 1932.

 

 

9 februari 1936

Fokke Abram (Fokke) de BOK geboren te Hellevoetsluis op 9 februari 1936.

 

 

3 april 1937

“Hellevoetsluis. Kort voor het vertrek naar Voorburg nog een vloed tij tegen de vloedplank op zondagmiddag.”

 

 

11 september 1937

“Mijn zeer geliefde vrouw en zorgzame moeder overleed te Voorburg waar wij gelogeerd waren bij mijne dochter Johanna, in de ouderdom van 77 jaar. Wij hadden een zeer, zeer gelukkig huwelijk ruim 46 jaren.”

 

bronnen:

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief

Voor reacties