IV

33
32

Hendrika de la HOUSSAIJE
geb Vlissingen 29.10.1834
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis 11.05.1871
tr Vlissingen 29.10.1856
Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 18.09.1834
ber commandeur der zeilmakers
overl Hellevoetsluis 29.04.1879

Overlijdensakte Hendrika de la HOUSSAIJE

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis 1871 nr 52

In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den Twaalfden der maand Mei zijn voor Ons Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Hellevoetsluis, Provincie Zuidholland, verschenen: Arie Roos oud dertig jaren, van beroep Lijkbedienaar wonende alhier en Izaak Aandeweg oud eenendertig jaren, van beroep klerk wonende mede alhier welke Ons verklaard hebben. dat op den Elfden der maand Mei des jaars een duizend acht honderd een en zeventig, des namiddags ten halftwaalf ure, binnen deze Gemeente is overleden Hendrika de la Houssaije, gehuwd met Andries Groen, Zeilmaker op 's Rijkswerf, wonende alhier, oud ruim zesendertig jaren, geboren te Vlissingen den negenentwintigste October achttienhonderd vier en dertig en wonende alhier dochter van Anna Cornelia de la Houssaije, zonder beroep, wonende te Amsterdam. En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt en na voorlezing geteekend met de aangevers.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Hendrika de la Houssaije

Voor reacties