IV

33
32

Hendrika de la HOUSSAIJE
geb Vlissingen 29.10.1834
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis 11.05.1871
tr Vlissingen 29.10.1856
Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 18.09.1834
ber commandeur der zeilmakers
overl Hellevoetsluis 29.04.1879

Geboorteakte Hendrika de la HOUSSAIJE

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Vlissingen 1834 nr 276

Heden den Dertigsten van de maand October des jaars achttien honderd en vier en dertig, des middags te twaalf uren, compareerde voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand, van de Stad Vlissingen, District Middelburg Provincie Zeeland, Josina Gabij oud achtenveertig jaren, van beroep vroedvrouw wonende te Vlissingen, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sekse, geboren den negenentwintigste van de maand October des jaars achttien honderd vier en dertig, te Vlissingen, ten vijf uren, in den avond wijk J nummer 25, uit Anna Cornelia de la Houssaije, oud zestien jaren, ongehuwd en waaraan Zij verklaart te geven de naam van Henderika, welke aangifte is gedaan in bijwezen van Abraham Cornelis Kooman, oud negenentwintig Jaren, van Beroep varensgezel, wonende te Vlissingen, en van Leendert van Vlaanderen, oud vijfenvijftig Jaren, van beroep arbeider, wonende te Vlissingen, Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van Geboorte na gedane voorlezing, door ons, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend.

Bijschrift links op deze akte:
Dit kind is op heden door Anna Cornelia de la Houssaije bij ode van erkenning in dito heden op een maart door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand alhier .... No. Acht voor hare dochter erkend . Vlissingen den tweeden October 1800 zesenvijftig . De Ambtenaar voornoemd.

copy originele akte

 

bijschrift links op deze akte

 

- Genealogie van Hendrika de la Houssaije
-
Wazamar archief
 

Voor reacties