23

23

22

Adriana BUIS
geb
Vlaardingen 03.08.1859
ber kruidenierster
overl Overschie 29.08.1944
begr Overschie 01.09.1944
Algemene Begraafplaats
tr Kethel en Spaland 21.11.1879
akte nr 8
Hugo den HOEDT
geb Overschie 21.02.1854
ber arbeider, kruidenier
overl Overschie 27.05.1936
begr Overschie 30.05.1936
Algemene Begraafplaats

foto van Adriana Buijs
1911

Geboorteakte Adriana Buis

bron:

BS Vlaardingen 1859 No 191

In het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den vijfden der maand Augustus is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vlaardingen, ophet Raadhuis verschenen Cornelis Bleijenburg, oud achtenveertig jaren, vroedmeester, wonende in deze Gemeente, welke Ons heeft verklaard, dat op den derden der maand Augustus dezes jaars, des namiddags ten zes ure, in het woonhuis staande aan de Hoogstraat wijk F nommer drieenvijftig binnen deze Gemeente in zijne presentie is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Katharina van der Weijden, van beroep zonder, mede wonende in deze Gemeente echtgenoot van Johannes Buis, zeeman, alhier woonachtig; doch uit hoofde van afwezigheid op zee verhinderd in persoon deze aangifte te doen. Gevende aan hetzelve bij deze de voornaam van Adriana.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Joris van Oosten, oud tweeenvijftig jaren, timmerman en van Engel Ommering, oud negenenzestig jaren, oud zeeman, wonende beide alhier.
En is hiervan opgemaakt deze Acte, welke de aangever en de getuigen na gedane voorlezing, nevens Ons, hebben onderteekend.

copy originele akte

- Genealogie van Adriana Buis
- Wazamar archief

Voor reacties