wazamar-logo-odg-wit-253-67

Genealogie en de wet Bescherming Persoonsgegevens

Genealogisch
vademecum

 

Gegevens van natuurlijke=levende personen
vanwege familieonderzoek op Internet geplaatst
en de
wet Bescherming Persoonsgegevens

 

Inleiding

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

 

Voorbeeld

 

Uitleg

Advies

Conclusie

Bronnen

Auteur

Reactie

 

Inleiding

Een proeve tot uitleg van de relatie tussen de Genealoog die persoonsgegevens op internet gaat of heeft geplaatst en de wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is van toepassing op levende personen.
De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is niet van toepassing op overleden personen,
en vallen derhalve niet onder de werking van de WBP.

Voor degene (genealoog) die persoonsgegevens van natuurlijke (levende) personen op Internet plaatst (openbaar maakt),
- met als doel, de relatie tussen een levende persoon, broers en zusters, aangetrouwde, ouders, grootouders e.d., aan te tonen;
- om deze persoonsgegevens van natuurlijke (levende) personen te verwerken in een bestand;
- om deze persoonsgegevens van natuurlijke (levende) personen uit te wisselen met derden;
is deze wet van toepassing.

Zijn genealogische persoonsgegevens van natuurlijke (levende) personen openbaar gemaakt, dan kunnen deze persoonsgegevens getoetst worden aan de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze toetsing kan worden uitgevoerd na het bekend maken (aanmelden) van een conflict tussen partijen met betrekking tot persoonsgegevens van een natuurlijk persoon.
Hieruit kunnen juridische en gerechtelijke oordelen voortvloeien (sancties).

Hieronder een preventieve uitleg ter voorkoming van een dergelijke toetsing.

 

Persoonsgegevens

VOORBEELD van op internet geplaatste persoonsgegevens.

Als voorbeeld dienen onderstaande gegevens welke gepubliceerd zijn op de volgende Internetwebhaltes:
-
Genealogie van Walter Andreas Groen http://www.wazamar.org/gengroen/indexgen.html
-
Een genealogie van Yke Fokkes GROEN http://www.wazamar.org/gengroen/groen/a-groen.htm

 

VII

4

gezin
fokke Abram Groen
1986

Fokke Abram GROEN
geb Zwollerkerspel 12.05.1919
ber Stedenbouwkundige
overl Beek (Lmb) 15.07.1993
tr Rotterdam 29.03.1944
gesch Rotterdam 25.02.1976
Adriana Jacoba STERK
geb Rotterdam 26.10.1916
overl Amersfoort 17.11.1994


Adriana Jacoba Sterk
1986

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Deze personen zijn de ouders van de auteur van deze Internetpagina en overleden.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hier niet van toepassing.

 UITLEG

Gezin GROEN - STERK

gen

nr

Voornaam en achternaam

bijz.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

VIII

a

Walter Andreas GROEN
geb Rotterdam 21.03.1945
ber zeeman, militair Koninklijke Landmacht
eerder gehuwd geweest
overl
tr Loenen a/d Vecht 22.06.1984
Eliza FUN
geb Hilversum 24.12.1954
ber Z verpleegkundige
overl

gezin

Walter Andreas Groen
1999

Deze persoon is de auteur van deze Internetpagina

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hier niet van toepassing.

 UITLEG

VIII

b

Renate Maria
geb Rotterdam 01.06.1947
ber beeldend kunstenaar
overl
tr Doorn 09.11.1972
gesch Doorn
Dirk KNOL
geb Doornspijk 06.10.1947
vader: Jan Dirk Knol
moeder: Geurdina Harskamp

ber chemicus
overl

Renate Maria Groen
1988

Deze persoon is een zus van de auteur van deze Internetpagina

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hier wel van toepassing.

UITLEG

VIII

c

Eric Christiaan
geb Amersfoort 23.03.1955
ber systeembeheerder
overl

Eric Christiaan Groen
1996

Deze persoon is een broer van de auteur van deze Internetpagina

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hier wel van toepassing.

UITLEG

----------------------------------------------------

VIII

a

gezin

Walter Andreas Groen
1999

Walter Andreas GROEN
geb Rotterdam 21.03.1945
ber zeeman, militair Koninklijke Landmacht
eerder gehuwd geweest
overl
tr Loenen a/d Vecht 22.06.1984
Eliza FUN
geb Hilversum 24.12.1954
ber Z verpleegkundige
overlEliza Fun
1999

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Walter Andreas GROEN is de auteur van deze Internetpagina.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hier niet van toepassing.

UITLEG

 

Eliza FUN is de vrouw van de auteur van deze Internetpagina.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hier wel van toepassing.

 UITLEG

Gezin GROEN - FUN

gen

nr

Voornaam

bijz.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

IX

1

Marit GROEN
geb Utrecht 18.12.1987

Marit Groen
2002

Deze persoon is de dochter van de auteur van deze Internetpagina

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hier wel van toepassing.

 UITLEG

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Zie http://www.cbpweb.nl/

Hier alleen het benodigde voor het onderwerp.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
[art. 1: begrippen]
[art. 2: toepasselijkheid]
[art. 3: journalistieke, artistieke en literaire doeleinden]
[art. 4: vestigingsplaats verantwoordelijke]
[art. 5: minderjarige betrokkene]

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
d. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
e. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
f. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
g. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
h. ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
i. toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
j. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
k. het College bescherming persoonsgegevens of het College: het College als bedoeld in artikel 51;
l. functionaris: de functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62;
m. voorafgaand onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 31;
n. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
o. verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

Artikel 5
1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist.
2. Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u zeggen of die van invloed kunnen zijn op de manier waarop u wordt beoordeeld of behandeld. Dat kunnen dus zijn uw naam, uw geboortedatum en uw adres, maar ook uw banksaldo, uw beroep en het kentekennummer van uw auto. Wel moet degene op wie de gegevens betrekking hebben te identificeren zijn.

 

 

UITLEG

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is niet van toepassing op:

a - de persoonsgegevens van de verantwoordelijke uitgever (auteur) van de publicatie (op Internet).
b - de persoonsgegevens van niet (meer) natuurlijke (levende) personen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is wel van toepassing op :

a - De verantwoordelijke uitgever (auteur) dient voor de op Internet te publiceren (te verwerken) persoonsgegevens
- van (natuurlijke=levende) personen:
– ondubbelzinnige toestemming verkregen te hebben.
Artikel 8

b - De verantwoordelijke uitgever (auteur) van de publicatie (op Internet) dient van een (natuurlijke=levende) persoon:
– de persoonsgegevens te melden aan het
College Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe en op welke wijze melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens

 

 

Voor dit artikel gebruikte delen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Artikel 8

rechtmatige grondslag

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

a.

de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

Artikel 9

verenigbaar gebruik

1.

Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen

2.

Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het eerste lid, houdt de verantwoordelijke in elk geval rekening met:

a.

de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;

b.

de aard van de betreffende gegevens;

c.

de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;

d.

de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en

e.

de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.

3.

Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de  nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.

4.

De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.

 

 

Conclusie

Van WAT

Openbaar maken op Internet van persoonsgegevens van levende personen.

Het GEVOLG

Levende personen hebben volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens het recht:

- Vóór dat zijn of haar persoonsgegevens verwerkt (op Internet geplaatst of anders openbaar gemaakt) worden in kennis gesteld worden van het doel;
- Vóór dat zijn of haar persoonsgegevens verwerkt (op Internet geplaatst of anders openbaar gemaakt) worden in kennis gesteld worden van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens;
- Zijn of haar persoonsgegevens verwerkt (op Internet geplaatst of anders openbaar gemaakt) te (doen) laten verwijderen. (zonder opgave van redenen);
- Zijn of haar persoonsgegevens verwerkt (op Internet geplaatst) te (doen) laten wijzigen.

WIE is verantwoordelijk

Degene die persoonsgegevens openbaar gaat maken, heeft de plicht ten aanzien van levende personen:

- Vóór dat van levende personen, persoonsgegevens op Internet geplaatst worden de betrokkenen in kennis stellen van het doel.
---------- Bijvoorbeeld: aansluiting van levende personen aan een genealogisch model.
- Vóór dat van levende personen, persoonsgegevens op Internet geplaatst worden de betrokkenen in kennis stellen van de verwerking.
---------- Bijvoorbeeld: Uitwisseling aan derden van persoonsgegevens van levende personen.


Degene die
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, heeft de plicht ten aanzien van levende personen:

- Persoonsgegevens van levende personen op Internet geplaatst op gezag van betrokkene te (doen) laten verwijderen. (zonder opgave van redenen)
- Persoonsgegevens van
levende personen op Internet geplaatst op gezag van betrokkene te (doen) laten wijzigen.

 

 

Kortom

Elk levend persoon heeft het recht op het beslissen van de verwerking van zijn of haar openbaar gemaakte (openbaar te maken) persoonsgegevens.
De wet Bescherming Persoonsgegevens dient als toetssteen op het moment dat een natuurlijk persoon geen invloed meer kan uitoefenen op de openbaarmaking van de manier waarop hij of zij wordt beoordeeld of behandeld.

Formeel-juridisch gezien is degene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt de verantwoordelijke.
Van de hier openbaar gemaakte Internetpagina is
Walter Andreas Groen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de verantwoordelijke.
Als zodanig dient de verantwoordelijke het volgende advies uit te voeren.

 

 

Advies

1 openbaar gaan maken als verantwoordelijke


Voor de degene (
verantwoordelijke) die persoonsgegevens van levende personen (op Internet)
openbaar gaat maken


Op welke wijze?

Wat doen?

Wanneer openbaar maken?

- in een bestand (op internet)
- uitwisseling met derden

Aan
betrokkene

- melden en inzage geven
-
toestemming vragen

- na toestemming van betrokkene
- na melding bij het
CBP

2 openbaar gemaakt heeft als verantwoordelijke

Voor de degene (verantwoordelijke) die persoonsgegevens van levende personen (op Internet)
openbaar gemaakt heeft


Op welke wijze?

Wat doen?

Of

- in een bestand (op internet)
- uitwisseling met derden
- in druk

de persoonsgegevens
van levende personen doen of laten verwijderen

NA verwijdering
- openbaar gaan maken als 1

Voldoet aan de werking van de wet Bescherming Persoonsgegevens

3 openbaar maken in druk als verantwoordelijke of als bewerker


Voor de degene die
persoonsgegevens van levende personen
openbaar maakt in druk


In eigen beheer is
verantwoordelijke

Wat doen?

Wanneer doen printen, uitgeven?

Aan
betrokkene

- melden en inzage geven
-
toestemming vragen

- na toestemming van betrokkene
- na melding bij het CBP

 

Voor een uitgever is
bewerker

Wat doen?

Wanneer laten drukken, uitgeven?

Aan
betrokkene

- melden en inzage geven
-
toestemming vragen

- na toestemming van betrokkene

De uitgever (drukker) is verantwoordelijke en dient als zodanig te werk te gaan.

 

Genealogie van Walter Andreas Groen

Gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens
zijn of worden alleen
na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene
na melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens
persoonsgegevens van levende personen geplaatst

 

Privacy
volgens de

De bezoek(st)er van deze pagina's vindt hier misschien zijn(haar) familienaam en kan
voor meer informatie met ons:

Schrijven:

Walter & Els + Marit Groen
Draviksplein 11

3892 BC Zeewolde

telefoneren:

036 522 1365

e-mailen:

walter@wazamar.org    

Wet
Bescherming
Persoonsgegevens


Geef aan van welke persoon (met voor- en achternaam)  informatie wordt verlangd.
Geef aan van welke persoon (met voor en achternaam)  men zelf informatie heeft.

meldingsnummer
m1050559

Met in achtneming van de WBP wordt na toestemming van
de levende betrokkene in een contact bemiddeld
.

 

 

 

Bronnen

WET VAN 6 JULI 2000, STB. 302, HOUDENDE REGELS INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS (WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS), zoals gewijzigd bij de Wetten van 5 april 2001, Stb. 180, 6 december 2001, Stb. 581 en 584, 12 december 2001, Stb. 664, en 7 februari 2002, Stb. 148.

http://www.cbpweb.nl/ 

College Bescherming Persoonsgegevens

http://www.cbpweb.nl/

Overzicht van veelgestelde vragen

http://www.cbpweb.nl/ 

Genealogie van Walter Andreas Groen

http://www.wazamar.org/gengroen/indexgen.html

Voor reacties
Walter Andreas Groen


© Wazamar
sinds 1995