WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

KLOOSTERMAN

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 


KLOOSTERMAN
 Oudwoude (Friesland)

 

Beschrijving

Schild: Gedeeld: I In blauw een half uilenbord, komende uit de deellijn, de zwaan met een rode snavel en de makelaar getopt met een half breedarmig kruis, alles van zilver; II Doorsneden: a In goud een zwart huismerk, zijnde een kapitaal H met geknikte dwarsbalk en tegen de linkerpaal een gewende keper; b In rood drie zilveren klaverbladeren.

Helmteken: een gouden korenschoof.

Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Wapenspreuk: NON NOBIS SOLUM NATI SUMUS
[NIET VOOR ONSZELF ALLEEN]

 

 

Aannemer:

Hendrik Kloosterman, geboren Zwagerveen 14 april 1938, wonende te Emmen, zoon van Sijtze Kloosterman en Anna Postma. Aangenomen ten behoeve van de nakomelingen van Hendrik Kloosterman (1885-1972), grootvader van de aannemer.
De Oudst bekende voorouders zijn Sytze Jelkes, gehuwd Oudwoude 9 juli 1775 met Sytske Jans, geboren Westergeest in 1741, overleden Kollumerland ca op 29 april 1819. Hun kinderen namen de naam Kloosterman aan. Aannemer stamt van genoemden af.

 

Ontwerper:

In 2005 ontworpen door P. Bultsma te Kollum.

 

Betekenis:

 


wapenschild
in kleur

 wapenschild
gearceerd

Vanaf circa 1750 heeft  het geslacht Kloosterman voor het grootste deel gewoond en gewerkt in de gemeente Achtkarspelen in Friesland. In hun levensonderhoud werd voornamelijk voorzien door landbouw en in mindere mate de veeteelt. De laatste drie geslachten hebben veel sociale bijdragen geleverd aan de kerken en hierin ook veel functies  vervuld.

De klaver komt veel voor in de (Friese) wapens en duiden op grasland (Fries ‘greide’), de beste weilanden bevatten veel klaver en later ging men de klaver op de weide zaaien. De klaver kan gezien worden als een teken van grondbezit op de klei.

In Friesland kan men op de uiteinden van de nok van boerenschuren een uilenbord (Fries: űleboerd) aantreffen. Het  is een driekantig bord waarop twee zwanen en een makelaar( versierde balk) geplaatst zijn. In het midden zit soms een rond (vlieg)gat voor uilen. Het uilenbord met zwanen is een typische Friese traditie en duidt in het wapen aan het bezit van boerderijen. Het is het vroegere kenmerk van eigenerfden gras- en greidboeren. Het eerste uilenbord kwam op zijn vroegst voor in 1500.

Het merk in het wapen is een bezitsteken/naamsteken. Het werd gebruikt als huis/handmerk. In het wapen staat het huismerk van een kapitaal H (de ‘H’ van Hendrik?) met een geknikte dwarsbalk en tegen de linkerpaal en gewende keper (een keper is twee, elkaar onder en scherpe hoek ontmoetende banden).

De korenschoof als helmteken symboliseert de landbouw en de vruchtbaarheid van de aarde.

Het breedarmig kruis in het wapen staat voor een verbinding van het geslacht Kloosterman naar het christendom c.q. de godsdienst.

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van Hendrik Kloosterman.

FRfH nr -- (2005)
NGV 2006.104 (6 juli 2006) - Wapenbrief

 

Publicaties:

- Genealogysk Jierboek 2005, blz 194
-
Gens Nostra jrg 61, nr 12 december 2006, blz 737
- Heraldisch Tijdschrift jrg 12, nr 4, blz 114

 

internet:

- Familiewapens in de Nederlanden
-
Afdeling Heraldiek NGV

 

Contact:

- kloosterman.h@gmail.com

 


© WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.