WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

Van Eck

 

-

 

 

.

wp-Van-Eck-300

 Beschrijving:

Schild: In goud een rode leeuw, blauw getongd en genageld.

Helmteken: Een uitkomende leeuw van het schild.

Dekkleed: Rood, gevoerd van goud.

Wapenspreuk: LE JUSTE EST ASSURÉ COMME UN LION

 

 

 

PLAAT 26

 

De familie van Eek, wier geslachtlijst hier volgt, is afkomstig uit de provinciën Utrecht en Gelderland 1).

 

Het eerste lid, dat wij aangeteekend vinden, is Johan van Eck, in 1510 syndicus van Wijk bij Duurstede; hij was geh. met Maria van Brienen en liet een zoon na, ook Johan van Eck genaamd, geb. in 1520, die met eene, tot heden onbekende, vrouw huwde en drie zonen naliet:
- Steven van Eck, die volgt,
- Dirk van Eck, die, alhoewel tweemalen gehuwd, eerst met N. N. en 2e 5 Febr. 1587 met Gerardina van Osch, Wernersdochter, geene kinderen naliet, en
- Bernard van Eck, vermeld in 1585.

 

Steven van Eck, geb. 22 April 1549, overl. 27 Aug. 1625, was geh.:
1e 16 April 1579 met Lijntje Schoonen en
2e te Tiel 13 Nov. 1605 met Janneken Bossus, Jansdochter.
Uit het eerste huw.:
1e Johan van Eck huwt Maria Philips en hertrouwt 14 Mei 1614 met Johanna Crull, Gerardsdochter;
2e Belia van Eck, overl. 5 Aug. 1630, huwt te Tiel 26 April 1595 met Gerard Schuil, Rutgerszoon, gest. 28 Aug. 1627;
uit het 2e huw.:
3e Lambert van Eck, die volgt;
4e Hendrik van Eck, vermeld in 1605 en
5e Maria van Eck, geb. te Tiel, waar zij 30 Nov. 1605 huwde met Hendrik Schuil, broeder van Gerard bovengenoemd.

 

Lambert van Eek, geb. te Tiel in 1581 , schepen en raad aldaar, overleed er 28 Aug. 1624. Hij was in zijne geboorteplaats 20 Jan. 1600 geh. met Phenenna Schull, geb. te Tiel en er overl. 20 Maart 1653, dochter van den schepen Jan.
Uit hun huw. zeven kinderen, waarvan twee jong en ongeh. sterven:
1e Johan van Eck, die volgt;
2e Elisabeth van Eck, geb. te Tiel, huwde Pieter Wolbooker;
3e Johanna van Eck, geb. te Tiel 25 April 1608, stierf er 10 Nov. 1672. Zij huwde te Tiel 25 April 1645 met Jan van Leeuwen, geb. in 1610, luitenant der infanterie, overl. te Tiel 7 Juni 1689, zoon van Herman en van Johanna van Doorninck;
4e Geertruida van Eck, geb. te Tiel, waar zij ook overleed; eerst was zij aldaar geh. in 1637 met Gillis de Mare, overl. 2 Mei 1653 en 2e 28 Jan. 1655 met Otto Glimmer, wedr. van Cornelia van Kerkschoten en
5e Belia van Eck, geb. te Tiel, waar zij 5 Aug. 1650 gest. is, na aldaar 9 Mei 1647 Hendrik Hack gehuwd te hebben.

 

Johan van Eck, voornoemd, geb. te Tiel 11 Mei 1601 , burgemeester van Zandwijk, daarna schepen en in 1640 burgemeester van Tiel, in 1643 gedeputeerde in 't kwartier van Nijmegen, stierf te Tiel 21 Dec. 1650 en huwde aldaar 21 Mei 1622 met Margaretha Udens, overl. vóór 1653, dochter van Anthonie en van Hedwige van der Steeg.
Hunne kinderen zijn:
1e Mattheus van Eck, geb. te Tiel 11 Mei 1623, burgemeester van Zandwijk, ontvanger-generaal van 't kwartier van Nijmegen, gest. te Tiel in 1669; hij huwde aldaar tweemalen:
1e 25 Jan. 1645 met Johanna van Riemsdijk, geb. te Tiel en
2e 11 Mei 1652 met Geertruida Nooth.
Slechts uit het 1e huw. verwekte hij drie kinderen:
- Lambert van Eck, geb. te Tiel in 1647; eerst was hij burgemeester van Zandwijk, later van Tiel, waar hij in 1685 gestorven is. Hij huwde in zijne geboortestad
1e 12 Sept. 1669 met Elisabeth de Vries, dochter van burgemeester Pieter en van Helena de Man, en
2e 26 Juni 1674 met zijne nicht Helena van Leeuwen, aldaar geb. in 1650 en er overl. in 1705, dochter van Jan en van Johanna van Eck;
uit het 1e huw. twee zoons, waarvan
de oudste, Mr. Mattheus van Eck, geb. werd te Tiel 2 Sept. 1670 en te Arnhem ongeh. overl. 12 Juni 1735 als raadsheer in het hof van Gelderland, na eerst burgemeester van Tiel te zijn geweest, en de jongste, Mr. Johan van Eck, geb. te Tiel 4 Jan. 1672, ongeh. stierf nog vóór zijn broeder als schepen van Zandwijk;
- Cornelia van Eek, jong overl. en
- Adriana van Eck, geb. te Tiel in 1650, gest. aldaar 11 Sept. 1675 als de echtgenoot van Mr. Jacob Cock, raad en burgemeester van Tiel;
2e Lambertus van Eck, die volgt;
3e Steven van Eck, geb. te Tiel 18 Febr. 1636, sneuvelt in 1668 als vaandrig vóór Grol;
4e Geertruida van Eek, geb. te Tiel 23 Sept. 1638, werd aldaar 19 Aug. 1657 de echtgenoot van Willem van Hasselt, en
5e Mr. Johan van Eck, geb. te Tiel 26 Maart 1641, burgemeester van Zalt-Bommel, ontvanger van het kwartier van Nijmegen, gest. 4 Juli 1684 en geh. te Tiel 19 Jan. 1667 met Cornelia Holl, geb. in 1639, gest. 23 April 1721, dochter van Maarten en van Henrica van Harten;
uit hun huw. zes kinderen, waarvan twee jong stierven:
- Henrica van Eek, geb. te Zalt-Bommel 15 Mei 1670, overl. te Arnhem 14 Sept. 1756, werd 4 Nov. 1696 de vrouw van haren neef Mattheus Lambertus van Eck;
- Geertruida van Eck huwde Pontianus Verbolt, burgemeester van Zalt-Bommel;
- Martinus van Eck, geb. te Zalt-Bommel 14 April 1671, stierf er in 1703 en was geh. met Megteld Misslink, meer is in onze bronnen niet van hem aangeteekend;
- Johanna Lambertina van Eck, geb. te Zalt-Bommel 22 Oct. 1673, huwde eersr Mr. Sebastiaan ter Kinder en daarna Willem Verploegh, overl. in 1729.

 

Lambertus van Eck, zoo evengenoemd, geb. te Tiel 2 Maart 1627, werd burgemeester zijner geboorteplaats, vervolgens momboir van het graafschap Gelre en Zutphen en overl. te Nijmegen 16 Juni 1667; hij huwde te Tiel 23 Oct. 1649 met Gijsberta Croese van Ass, Bartholomeusdochter, gest. in 1703.
Negen kinderen waren de vruchten van hunnen echt, waarvan er vier jong sterven:
1e Johan van Eck, die volgt;
2e Barthold van Eck, geb. te Tiel 23 Maart 1656, werd predikant eerst te Tiel, vervolgens (1681) te 's Hertogenbosch, waar hij als een zeer geacht en zeer geleerd man, 7 Mei 1692 stierf. Hij huwde met Maria Schuyll, dochter van Floris en van Suzanna Rijsburg; hun huw. bleef kinderloos;
3e Anthony van Eek, geb. te Tiel 14 Febr. 1658, burgemeester van Tiel en gedeputeerde in het kwartier van Nijmegen, overl. aldaar 15 April 1718; hij huwde 1 Febr. 1679 met Maria Schuyll, dochter van Everard en van Maria Roels.
Zij lieten twee dochters na:
- Gijsberta Maria van Eck, geb. te Tiel 2 Juni 1685, gehuwd in Maart 1704 met Alexander Diderik van Omphal, officier der infanterie, commandant van het fort St. Michiel bij 's Hertogenbosch, zoon van Johan Frederik en van zijne 3e vrouw Edelinge Sybilla van Plettenberg, en
- Maria Adriana van Eck, geb. te Tiel 21 Jan. 1694, gest. te ’s Hertogenbosch 15 Nov. 1769, geh. 16 Mei 1725 met Mr. Willem Cornelis van Ackersdijck, schepen en raad van 's Hertogenbosch, aldaar gest. 2 Aug. 1759;
4e Mr. Cornelis van Eck, geb. te Arnhem 28 Oct. 1662; hij werd hoogleeraar eerst te Franeker, daarna te Utrecht, en beoefende niet zonder vrucht de dichtkunst, hij stierf te Utrecht den 26 Febr. 1732 en was gehuwd in 1696 met Catharina de Witt, overl. te Utrecht 7 Febr. 1705, dochter van Dirk en van Catharina Teutenier; hun zoon en dochter stierven jong, en
5e Mattheus Lambertus van Eck, geb. te Arnhem 7 Jan. 1664, kapitein der infanterie, overl. te Arnhem 8 Juli 1708; hij huwde, zoo wij gezegd hebben, te Zalt-Bommel 4 Nov. 1696 met zijne nicht Henrica van Eck, en liet twee dochters na:
- Johanna Cornelia van Eck, geb. 10 Dec. 1698, overl. te Tiel, waar zij 31 Mei 1723 geh. was met haren neef Pieter Schuil, burgemeester van Tiel, aldaar geb. 22 Oct. 1693, zoon van Mr. Steven en van Theodora de Vries, en
- Gijsberta van Eck, geb. te Tiel 27 Aug. 1700, er gest. 2 Aug. 1761 , aldaar geh. 17 Febr. 1726 met Hendrik Jan van Oyen, geb. te Tiel 14 Nov. 1705, gest. aan zijne wonden den 16 Oct. 1746 vóór Namen, waar hij bevel voerde in het regiment van Oyen als luitenant-kolonel, zoon van Willem van Oyen en van Adriana Piper.

 

Mr. Johan van Eck, reeds genoemd, geb. te Tiel 11 Mei 1652, schepen en raad van Tiel, drossaard van Hedel, vervolgens schepen, raad en burgemeester van Arnhem, stierf aldaar 3 Dec. 1705; hij huwde te Tiel 18 Aug. 1681 met Theodora Foyert, geb. te Tiel en overl. te Arnhem, dochter van Joachim en van Elisabeth van Lidth de Jeude.
Zij lieten vijf kinderen na:
1e Lambert van Eck, die volgt;
2e Joachim Johan van Eck, geb. te Arnhem 22 Dec. 1683, stierf 21 Sept. 1707 op de Middellandsche zee als officier der marine;
3e Hendrik Jerephaas van Eck, geb. te Arnhem 15 Juni 1686, ook overl. op de Middellandsche zee 20 Juli 1707 als officier der marine; hij had deel genomen aan de belegering van Barcelona en Gibraltar;
4e Cornelia Theodora van Eck, geb. te Arnhem 17 Juli 1691 , gest. te Batavia; te Velp was zij in 1716 de echtgenoot geworden van Jan Paul Schagen, geb. te Malacca 2 Nov. 1689, overl. als directeur-generaal der O. I. admiraliteit, zoon van Mr. Nicolaas en van Sara Aletta van Genegen en
5e Charlotte Amelie van Eck, geb. te Arnhem 20 Juli 1696, overl. te Delft 18 Dec. 1744, geh. in 1725 met Mr. Adriaan Mouchon, raad en burgemeester van Delft.

 

Mr. Lambert van Eck, geb. te Arnhem 25 Febr. 1682, burgemeester aldaar, overl. er 28 Nov. 1736; hij was te Lunteren 12 Oct. 1707 geh. met Sara Margaretha Schagen, geb. in 1679, overl. te Arnhem 18 Mei 1713, wed. van Nicolaas Alebos en zuster van reeds genoemden Jan Paul Schagen. Hij hertr. te Velp 3 Jan. 1715 met Margaretha Geertruida Engelen, geb. 29 Dec. 1681, gest. te Arnhem 22 Oct. 1724, dochter van Mr. Engelbert en van Sophia Engelen.
Uit het 1e huw. één, uit het 2e huw. vijf zonen, waarvan er drie jong en ongeh. stierven:
1e Mr. Johan Theodorus van Eck, geb. te Arnhem 5 Mei 1713, overl. er als burgemeester 10 Juli 1763. Hij huwde te Oldebroek in 1738 met Anna Wijnanda Potgieter, geb. te Elburg 10 Dec. 1719, overl. te Arnhem 5 Juli 1781, dochter van Nicolaas en van Jacomina Otterschei; hunne eenige dochter Sara Margaretha van Eck, geb. 8 Dec. 1741, gest. te Arnhem 17 Dec. 1780, huwde te Roozendaal 7 Oct. 1764 met Mr. François Willem van den Steen, geb. te Tiel 14 Maart 1735, gest. te Rheden 2 Juli 1797, zoon van Mr. Jacob Nicolaas en van Maria Francoise, barones van Eek van Pantaleon;
2e Mr. Engelbertus van Eck, geb. 19 Juli 1715 , overl. te Arnhem 8 Sept. 1783, geh. te Oosterbeek 25 Jan. 1746 met Johanna Umbgrove, geb. te Arnhem 28 Febr. 1724, gest. aldaar 3 Febr. 1799, dochter van Mr. Gerard en van Lucretia Wilbrenninck en
3e Mr. Otto van Eck, geb. te Arnhem 26 Dec. 1719, burgemeester van Tiel, stierf er 18 Nov. 1781. Hij was te Tiel geh. 18 Aug. 1750 met Cornelia Maria van den Steen, geb. aldaar 7 Maart 1720, er gest. 6 Dec. 1798, zuster van bovengenoemden Mr. François Willem van den Steen.
Zij werden de ouders van zes kinderen, waarvan een zeer jong sterft:
1e Margaretha Lamberta van Eck, geb. te Tiel 18 Mei 1750, aldaar overl. 2J Juli 1811; zij huwde te Drumpt 1 April 1777 met Mr.
Jan Richard van Lidth de Jeude, geb. te Tiel 2 April 1754, overl. te Munster 3 Mei 1803, zoon van Mr. Cornelis Christiaan en van Sara Helwichia van Winsheym;
2e Jacobus Nicolaas van Eck, die volgt;
3e Mr. Lambert Engelbert van Eck, geb. te Tiel 11 Nov. 1754, raadsheer in 't hof van Holland, gest. te Rijswijk 5 Oct. 1803; hij huwde te Delft 27 April 1778 met zijne nicht Charlotte Amelie Vockestaert, geb. te Delft 19 Febr. 1759, gest. te 's Gravenhage 31 Dec. 1824, dochter van Mr. Hendrik en van Theodora Catharina Mouchon; zij lieten drie kinderen na:
- Jacoba Barbara Maria van Eck, geb. te 's Gravenhage 4 Jan. 1786, gest. te Tiel 6 Nov. 1875, geh. te Rijswijk 22 Sept. 1806 met haren neef Mr.
Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude, geb. te Tiel 31 Aug. 1777, burgemeester aldaar, lid der prov. staten, ridder van den Nederl. leeuw, en er gest. 15 Juni 1858, zoon van Mr. Jan Richard en van zijne 2e vrouw Margaretha Lamberta van Eck;
- Mr. Lambert Jan Arend van Eck, geb. te Rijswijk 25 Nov. 1793, gest. te Arnhem 14 Dec. 1867. Hij huwde te Tiel 18 Aug. 1825 met Hendrica Johanna le Jeune, geb. te Erp 24 Aug. 1791, overl. te Tiel 14 Jan. 1872, dochter van Mr. Willem Arnold en van Johanna Dekker; zij verwekten twee dochters:
--  Charlotta Amelia van Eck, geb. te 's Gravenhage 4 Nov. 1828, geh. te Arnhem 6 Juni 1850 met haren neef
Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude, en
--  Johanna Henrietta van Eck, geb. te 's Gravenhage 28 Juni 1831, geh. te Arnhem 13 Sept. 1853 met Jhr. Gerard Willem Jan van Spengler, en
- Paulina Françoise van Eck, geb. te 's Gravenhage 5 April 1797, overl. aldaar 6 Aug. 1860, geh. te 's Gravenhage 19 Juli 1820 met Mr. Bernhard Johan Rasch, geb. te Doesburg 7 Nov. 1789, ridder van den Nederl. leeuw, gest. te 's Gravenhage 25 Jan. 1836, zoon van Pieter en van Henrietta Glashorst;
4e Cornelia van Eck, geb. te Tiel 15 Febr. 1758, overl. aldaar 14 Maart 1822; zij huwde te Ochten 21 Maart 1790 met Mr. Adrianus Johannes Hoogendijk van Domselaar, geb. te Tiel 23 Nov. 1763, burgemeester van Brielle,, overl. te Tiel 23 Jan. 1811, zoon van Benjamin Hoogendijk en van Johanna Cornelia van Domselaar;
5e Arend Hendrik van Eck, geb. te Tiel 14 Jan. 1761, raad aldaar, ontvanger-generaal van het kwartier Nijmegen, overl. te Wageningen 15 Febr. 1826; hij huwde te Otterloo gem. Ede n Mei 1795 met Wilhelmina Lucretia van Winsheym, geb. te Ede 11 Juli 1768, overl. te Lith 16 Juli 1821 , dochter van Dirk Johan en van Adriana Jacoba de Win; uit hun huw. een zoon, die jong en twee dochters, die ongeh. stierven.

 

Mr. Jacobus Nicolaas van Eek, reeds genoemd, geb. te Tiel 27 Sept. 1752, ontvanger-generaal en burgemeester van Arnhem, lid der prov. staten van Gelderland, ridder der orde van de Reunie, gest. te Arnhem 6 April 1833. Hij huwde te Oosterbeek 7 Nov. 1779 met Hesther Henriette Engelen, geb. 3 Febr. 1756, overl. te Arnhem 19 Dec. 1823, dochter van Mr. Willem en van Nalida Johanna Brantsen. Zij lieten twee zonen na:
- Gerard van Eck, die volgt en
- Mr. François Willem Lambert van Eck, geb. 29 Nov. 1791, rechter bij de rechtbank te Arnhem, aldaar gestorven 26 Jan. 1841 als secretaris dier stad.

 

Mr. Gerard van Eck, zoo even genoemd, geb. te Arnhem 22 Oct. 1785, notaris en lid van den gemeenteraad van Arnhem, lid der prov. staten van Gelderland en burgemeester .van Roozendaal, gest. te Arnhem 12 Jan. 1857. Hij huwde in zijne geboortestad 18 Sept. 1817 met Agathe, barones van Haersolte, geb. te 's Gravenhage 10 Dec. 1798, gest. te Arnhem 29 Sept. 1876, dochter van baron Antonie Frederik Robbert Evert en van Catharina Jacoba Johanna, barones Taets van Amerongen.
Zij werden de ouders van tien kinderen, waarvan er twee jong stierven:
1e Henrietta Hesther Jacoba van Eck, geb. te Arnhem 22 Jan. 1819, huwde tweemalen te Arnhem: Eerst 6 Juni 1839 met Mr. Willem Volkert Scholten tot Gansoyen, geb. te Waalwijk 2 Juli 1812, zoon van Mr. Petrus Johannes en van Arnoldina Maria Frijlinck; dit huw. werd ontbonden en zij  hertr. 27 April 1854 met Syo Kornelius Thoden van Velzen, geb. te Oudkerk in Friesland 26 Nov. 1809, weduwnaar van Aleyda Tonken Nienhuis, zoon van Hajo Uden en van Antje Sikma;
2e Catherina Jacoba Johanna van Eck, geb. te Arnhem 16 Juli 1821, huwde te Arnhem 7 Aug. 1845 met den cavalerie-officier Catharinus Jacobus van Orsoy Veeren, geb. te Lent 12 Febr. 1818, zoon van Theodorus Coenradus Casparus Veeren en van Anna Cornelia van Orsoy;
3e François Willem Lambert van Eck, die volgt;
4e Sophia Maria Francoise van Eck, geb. te Arnhem 10 Oct. 1826, huwde aldaar 19 Oct. 1848 met Jhr. Gottfried Carel von Weiler, geb. huize Poelwijk bij Zevenaar 16 Juli 1823, zoon van Jhr. Jacob Lambert Willem Carel en van Wilhelmina Henrietta Haasbaert;
5e Antoinette Frederica Roberdina Everharda van Eck, geb. te Arnhem 2 April 1828, overl. aldaar 18 Juli 1866 en huwde te Arnhem 19 Oct. 1848 met den marine-officier Jhr. Frederik Eduard von Weiler, geb. huize Poelwijk 17 Juli 1821, gest. te Hellevoetsluis 20 Oct. 1865, broeder van Jhr. Gottfried Carel voornoemd;
6e Ottolina Cornelia van Eck, geb. te Arnhem 28 April 1833, gest. te Gais in Zwitserland 24 Juni 1870, huwde te Arnhem 14 Mei 1857 den infanterie-officier Jhr. Pieter Feyo Onno Sickinghe, geb. te Groningen 5 Febr. 1824, zoon van Jhr. Onno Joost en van Veronica Petronella van Orsoy;
7e Arnold Gerard van Eck, geb. te Arnhem 25 Maart 1835, huwde aldaar 12 Aug. 1869 met Debora Christina Ariane Anna Clemence Rau van Gameren, geb. te Arnhem 5 Jan. 1842, dochter van Mr. Jacob en van Jacoba Wilhelmina Maria, barones van Zuylen van Nievelt en
8e Alexandrina Agathe van Eck, geb te Arnhem 23 Aug. 1838, huwde aldaar 23 April 1868 met Martinus Julius Gaymans, geb. te Arnhem 11 April 1838, zoon van Derk Johan Pieter Nicolaas en van Catharina Metta Lucretia Vitringa.

 

François Willem Lambert van Eck, reeds genoemd, geb. te Arnhem 27 Maart 1825, werd notaris in zijne geboortestad en huwde er 29 Nov. 1849 met Gerrarda Cornelia de Bruyn, geb. te Amsterdam 19 Dec. 1816, dochter van Cornelis en van Christina Catharina Holtzman; uit hun huw. werden de vijf nog onder ons levende kinderen te Arnhem geb.:
1e Agathe Gerardine van Eck op den huize Warnsborn 10 Aug. 1850;
2e Hesther Henriette van Eck, 21 Oct. 1851;
3e Gerard van Eek, 21 Juli 1853;
4e Maria Christina Catharina van Eck, 19 Aug. 1854, geh. te Arnhem 16 Aug. 1877 met Mr. A. J. baron van Nagell en
5e Alida Henriette Cornelia van Eck, 5 Sept. 1857.

 

Noten

1) Eene volledigere geslachtlijst dezer familie is medegedeeld in de Annuaire de la noblesse et des families patriciennes des Pays-Bas, 1871.

 

Bronnen

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
Nederland´s Patriciaat, 3e jaargang 1912, blz. 73-75.

 

image013

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, Eerste deel 1885, blz 227-230

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker